Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-8.445

Primær drift

-8.445

Årets resultat

25.857

Aktiver

3.746'

Kortfristede aktiver

3.746'

Egenkapital

3.639'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.445-16.127-167.941811.152637.214103.921-371.016315.548-81.985
Resultat af primær drift-8.445-16.1271.516.652476.197338.499-178.746-687.5500-176.613
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter41.70821.84915.09528.70114.654021.6952.253
Finansieringsomkostninger-34-5.392-2.600-577-2.149-31.769-33.741-12.9922.755
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat33.2293301.529.147504.321351.004-210.515-721.28971.165-177.115
Resultat25.8572611.189.750396.859297.321-162.835-571.72455.278-139.003
Forslag til udbytte000-600.000-950.0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00050.000100.000148.820152.833426.113459.912
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.708.5993.577.5413.756.959717.9391.244.420363.112304.929183.830189.525
Likvider36.959136.67025.11725.42925.624742.877918.98532.541903.041
Kortfristede aktiver3.745.5583.714.2113.782.076793.3681.370.0441.254.8091.376.747642.4841.552.478
Immaterielle aktiver og goodwill0004.5859.16813.75118.33400
Finansielle anlægsaktiver00011.00000000
Materielle aktiver0001.808.6311.721.0881.708.3231.865.1814.087.2702.089.264
Langfristede aktiver0001.824.2161.730.2561.722.0741.883.5154.087.2702.089.264
Aktiver3.745.5583.714.2113.782.0762.617.5843.100.3002.976.8833.260.2624.729.7543.641.742
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Forslag til udbytte000600.000950.0000000
Egenkapital3.639.1873.613.3303.613.0682.423.3182.976.4602.679.1392.841.9753.413.6993.358.421
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.00020.00020.00026.63727.50536.69920.00020.00035.561
Kortfristede forpligtelser106.371100.881169.008194.266123.840297.744418.2871.316.055283.321
Gældsforpligtelser106.371100.881169.008194.266123.840297.744418.2871.316.055283.321
Forpligtelser106.371100.881169.008194.266123.840297.744418.2871.316.055283.321
Passiver3.745.5583.714.2113.782.0762.617.5843.100.3002.976.8833.260.2624.729.7543.641.742
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,4 %40,1 %18,2 %10,9 %-6,0 %-21,1 %Na.-4,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,7 %0,0 %32,9 %16,4 %10,0 %-6,1 %-20,1 %1,6 %-4,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.151,2 %319,5 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -24.838,2 %-299,1 %58.332,8 %82.529,8 %15.751,5 %-562,6 %-2.037,7 %Na.6.410,6 %
Soliditestgrad 97,2 %97,3 %95,5 %92,6 %96,0 %90,0 %87,2 %72,2 %92,2 %
Likviditetsgrad 3.521,2 %3.681,8 %2.237,8 %408,4 %1.106,3 %421,4 %329,1 %48,8 %548,0 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen yderligere sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Fjord Ejendomme ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jyllinge, den 10-07-2024 Direktion Jens Hansen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Fjord Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af campingplads, samt udlejning af hytter.