Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

490'

Primær drift

335'

Årets resultat

529'

Aktiver

4.460'

Kortfristede aktiver

347'

Egenkapital

1.623'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

36 %

Likviditetsgrad

87 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.10.2021
2019
26.08.2020
2018
30.09.2019
2017
18.09.2018
2016
02.10.2017
2015
19.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat490.239370.527414.371507.237491.023555.901554.575
Resultat af primær drift335.279215.567259.411343.633321.587386.465385.132
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter415.1500560000
Finansieringsomkostninger-61.074-65.675-143.728-147.486-155.202-162.495-169.838
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat689.355149.892115.739196.147166.385223.970215.294
Resultat529.207116.89390.315153.051129.725174.716167.346
Forslag til udbytte-300.0000-221.200-216.000-105.800-103.4000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.10.2021
2019
26.08.2020
2018
30.09.2019
2017
18.09.2018
2016
02.10.2017
2015
19.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14000000
Likvider346.8580515.686601.628551.656529.610413.952
Kortfristede aktiver346.8720515.686601.628551.656529.610413.952
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver4.112.7594.267.7194.422.6794.577.6394.741.2434.910.6795.080.115
Langfristede aktiver4.112.7594.267.7194.422.6794.577.6394.741.2434.910.6795.080.115
Aktiver4.459.6314.267.7194.938.3655.179.2675.292.8995.440.2895.494.067
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.10.2021
2019
26.08.2020
2018
30.09.2019
2017
18.09.2018
2016
02.10.2017
2015
19.09.2016
Forslag til udbytte300.0000221.200216.000105.800103.4000
Egenkapital1.623.4681.094.2611.648.5681.774.2531.727.0021.700.6771.525.961
Hensatte forpligtelser106.48596.79594.20095.00094.10094.40093.900
Langfristet gæld til banker2.228.188000000
Anden langfristet gæld101.200000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser400.290363.897333.698378.307365.598372.751435.659
Gældsforpligtelser2.729.6783.076.6633.195.5973.310.0143.471.7973.645.2123.874.206
Forpligtelser2.729.6783.076.6633.195.5973.310.0143.471.7973.645.2123.874.206
Passiver4.459.6314.267.7194.938.3655.179.2675.292.8995.440.2895.494.067
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.10.2021
2019
26.08.2020
2018
30.09.2019
2017
18.09.2018
2016
02.10.2017
2015
19.09.2016
Afkastningsgrad 7,5 %5,1 %5,3 %6,6 %6,1 %7,1 %7,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,6 %10,7 %5,5 %8,6 %7,5 %10,3 %11,0 %
Payout-ratio 56,7 %Na.244,9 %141,1 %81,6 %59,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 549,0 %328,2 %180,5 %233,0 %207,2 %237,8 %226,8 %
Soliditestgrad 36,4 %25,6 %33,4 %34,3 %32,6 %31,3 %27,8 %
Likviditetsgrad 86,7 %Na.154,5 %159,0 %150,9 %142,1 %95,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Fuglsang & Svenning Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.255 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør 4.113 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Fuglsang & Svenning Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af ejendomme.