Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.500

Primær drift

-7.500

Årets resultat

-135'

Aktiver

118'

Kortfristede aktiver

118'

Egenkapital

-3.192'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

-2716 %

Likviditetsgrad

4 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
24.06.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
Nettoomsætning0139.284
Bruttoresultat-7.50000122.3170
Resultat af primær drift-7.500-5.00001.86258.697
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00-33900
Finansieringsomkostninger-127.153-122.3570-152.056-584
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-134.653-127.357-3.004.074-150.19458.113
Resultat-134.653-11.820-3.004.074-162.99458.113
Forslag til udbytte00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
24.06.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 117.537128.54000700.000
Likvider00030515
Kortfristede aktiver117.537128.540030700.515
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver0004.365.4838.607.877
Langfristede aktiver0004.365.4838.607.877
Aktiver117.537128.54004.365.5139.308.392
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
24.06.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-3.192.426-3.057.773-3.058.956-54.881108.113
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.5005.000000
Kortfristede forpligtelser3.309.9633.186.3133.058.9564.420.3949.200.279
Gældsforpligtelser3.309.9633.186.3133.058.9564.420.3949.200.279
Forpligtelser3.309.9633.186.3133.058.9564.420.3949.200.279
Passiver117.537128.54004.365.5139.308.392
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
24.06.2020
2018
10.10.2019
2017
08.10.2018
Afkastningsgrad -6,4 %-3,9 %Na.0,0 %0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.41,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,2 %0,4 %98,2 %297,0 %53,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -5,9 %-4,1 %Na.1,2 %10.050,9 %
Soliditestgrad -2.716,1 %-2.378,8 %Na.-1,3 %1,2 %
Likviditetsgrad 3,6 %4,0 %Na.0,0 %7,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. balancedagen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Brinken Ferielejligheder ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holte, den 19. september 2022 Direktion Charlotte Jensen Mondrup Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Brinken Ferielejligheder ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets har alene haft nogen drifts- eller investeringsmæssige aktiviteter i regnskabsåret.