Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

1.403'

Primær drift

778'

Årets resultat

563'

Aktiver

5.304'

Kortfristede aktiver

70.629

Egenkapital

1.508'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.402.8071.413.751451.536
Resultat af primær drift778.334996.711315.056
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter3700
Finansieringsomkostninger-54.549-70.176-70.723
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat723.822926.535244.333
Resultat563.159781.720123.060
Forslag til udbytte000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
Kortfristede varebeholdninger20.00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.119212.758163.773
Likvider13.51059.254336.573
Kortfristede aktiver70.629272.012500.346
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver11.00011.00011.000
Materielle aktiver5.222.4895.382.1224.895.693
Langfristede aktiver5.233.4895.393.1224.906.693
Aktiver5.304.1185.665.1345.407.039
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
Forslag til udbytte000
Egenkapital1.507.938944.778163.059
Hensatte forpligtelser126.40389.734103.949
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser43.2934.35123.644
Kortfristede forpligtelser3.669.7774.630.6225.140.031
Gældsforpligtelser3.669.7774.630.6225.140.031
Forpligtelser3.669.7774.630.6225.140.031
Passiver5.304.1185.665.1345.407.039
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
Afkastningsgrad 14,7 %17,6 %5,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 37,3 %82,7 %75,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.426,9 %1.420,3 %445,5 %
Soliditestgrad 28,4 %16,7 %3,0 %
Likviditetsgrad 1,9 %5,9 %9,7 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Fjord Ejendomme 2021 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jyllinge, den 10-07-2024 Direktion Jens Hansen Manager
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Fjord Ejendomme 2021 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive feriecenter samt aktiviteteri tilknytning hertil.