Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

445'

Primær drift

320'

Årets resultat

-20.270

Aktiver

7.102'

Kortfristede aktiver

987'

Egenkapital

82.482

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
14.03.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
15.06.2019
2017
09.06.2018
2016
25.03.2017
2015
29.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat445.43856.71200000
Resultat af primær drift319.74756.712-8.491-5108.1432.4058.301
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-287.023-28.63400000
Andre finansielle omkostninger000015200
Resultat før skat32.72428.078-8.491-5108.2952.4058.301
Resultat-20.27021.901-8.491-5101.2751.8766.350
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
14.03.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
15.06.2019
2017
09.06.2018
2016
25.03.2017
2015
29.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00029.29229.29236.95143.554
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 200.000205.25343.62529.98155.9898.10596.129
Likvider787.40811.26925.6803.4246.22814.0998.569
Kortfristede aktiver987.408216.52269.30562.69791.50959.155148.252
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver6.114.4584.761.63000000
Langfristede aktiver6.114.4584.761.63000000
Aktiver7.101.8664.978.15269.30562.69791.50959.155148.252
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
14.03.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
15.06.2019
2017
09.06.2018
2016
25.03.2017
2015
29.03.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital82.48271.66249.76158.25259.50158.22656.350
Hensatte forpligtelser1.822000000
Langfristet gæld til banker01.833.62700000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser45.090160.36502325.851074.532
Kortfristede forpligtelser4.006.9603.072.86319.5444.44532.00892991.902
Gældsforpligtelser7.017.5624.906.49019.5444.44532.00892991.902
Forpligtelser7.017.5624.906.49019.5444.44532.00892991.902
Passiver7.101.8664.978.15269.30562.69791.50959.155148.252
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
14.03.2022
2020
06.04.2021
2019
02.04.2020
2018
15.06.2019
2017
09.06.2018
2016
25.03.2017
2015
29.03.2016
Afkastningsgrad 4,5 %1,1 %-12,3 %-0,8 %8,9 %4,1 %5,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -24,6 %30,6 %-17,1 %-0,9 %2,1 %3,2 %11,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 111,4 %198,1 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 1,2 %1,4 %71,8 %92,9 %65,0 %98,4 %38,0 %
Likviditetsgrad 24,6 %7,0 %354,6 %1.410,5 %285,9 %6.367,6 %161,3 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser Gæld til Kreditinstitut på 3.161.502kr. er sikret ved pant i grunde og bygninger. De pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige værdi er 6.073.769 kr.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-17
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for DegneBorg ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.