Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.481'

Primær drift

-125'

Årets resultat

-158'

Aktiver

1.365'

Kortfristede aktiver

1.139'

Egenkapital

299'

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

22 %

Likviditetsgrad

107 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
28.05.2018
2016
13.03.2017
2015
24.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.481.3782.083.5581.385.994262.110681.374710.689337.210
Resultat af primær drift-124.698736.10885.75118.076-60.60000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter6051.0724.391265810248
Finansieringsomkostninger-24.122-24.125-40.742-9.022-5.877-6.754-6.241
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-148.215713.05549.4009.080-65.896184.158-676
Resultat-158.203563.26449.4009.080-55.908139.272-3.817
Forslag til udbytte0-100.00000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
28.05.2018
2016
13.03.2017
2015
24.02.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 390.243417.8011.242.741281.51127.87456.46261.634
Likvider749.0171.066.925241.142552.176397.520311.86869.186
Kortfristede aktiver1.139.2601.484.7261.483.883833.687425.394368.330130.820
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver148.148148.148137.16291.25021.00021.00021.000
Materielle aktiver77.909145.887213.8650000
Langfristede aktiver226.057294.035351.02791.25021.00021.00021.000
Aktiver1.365.3171.778.7611.834.910924.937446.394389.330151.820
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
28.05.2018
2016
13.03.2017
2015
24.02.2016
Forslag til udbytte0100.00000000
Egenkapital299.230557.433-5.83120.45511.37567.283-71.989
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser48.26451.68945.46878.90014.12522.83512.538
Kortfristede forpligtelser1.066.0871.221.3281.840.741904.482435.019322.047223.809
Gældsforpligtelser1.066.0871.221.3281.840.741904.482435.019322.047223.809
Forpligtelser1.066.0871.221.3281.840.741904.482435.019322.047223.809
Passiver1.365.3171.778.7611.834.910924.937446.394389.330151.820
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.11.2018
2017
28.05.2018
2016
13.03.2017
2015
24.02.2016
Afkastningsgrad -9,1 %41,4 %4,7 %2,0 %-13,6 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -52,9 %101,0 %-847,2 %44,4 %-491,5 %207,0 %5,3 %
Payout-ratio Na.17,8 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -516,9 %3.051,2 %210,5 %200,4 %-1.031,1 %Na.Na.
Soliditestgrad 21,9 %31,3 %-0,3 %2,2 %2,5 %17,3 %-47,4 %
Likviditetsgrad 106,9 %121,6 %80,6 %92,2 %97,8 %114,4 %58,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ØLSTYKKE ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.