Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-444'

Primær drift

-147'

Årets resultat

9.642'

Aktiver

21.753'

Kortfristede aktiver

11.162'

Egenkapital

21.093'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
01.07.2022
2020
07.07.2021
2019
17.09.2020
2018
11.06.2019
2017
11.06.2018
2016
12.07.2017
2015
20.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-444.191-258.608-440.256-244.325-288.791-329.726-297.116-386.2270
Resultat af primær drift-146.698293.681-616.585-782.234-1.050.1302.002.412-479.010-230.407158.075
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000-50.00001.099.443
Finansielle indtægter670.727213.6911.001.069752.825416.38164.591260.83977.183668.753
Finansieringsomkostninger-241.038-497.210-261.836-168.245-40.955-84.031-57.491-279.547264
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat9.710.25470.566-48.242-1.456.6627.245.0972.027.0874.927.603355.9701.926.007
Resultat9.641.98167.556-53.692-1.438.2117.357.7781.736.9344.861.071379.2111.634.634
Forslag til udbytte-122.000-1.800.0000000-1.000.000-1.000.000-830.000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
01.07.2022
2020
07.07.2021
2019
17.09.2020
2018
11.06.2019
2017
11.06.2018
2016
12.07.2017
2015
20.06.2016
Kortfristede varebeholdninger202.425145.118104.106122.47897.982112.6804.016.25377.35756.679
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.109.0962.217.3692.023.5481.099.6522.730.0802.149.4951.188.0201.268.576621.275
Likvider1.527.8551.782.3481.308.5692.063.1378.224.3204.405.033854.938927.730700.224
Kortfristede aktiver11.161.61200000003.675.812
Immaterielle aktiver og goodwill03.2819.9859.98500000
Finansielle anlægsaktiver4.321.7251.630.1821.684.4291.853.8352.992.8623.518.7703.517.4863.450.1913.464.243
Materielle aktiver6.270.0085.972.5155.361.2265.437.5555.850.4646.486.8035.167.9265.349.8205.194.000
Langfristede aktiver10.591.7337.605.9787.055.6407.301.3758.843.32610.005.5738.685.4128.800.0118.658.243
Aktiver21.753.34516.774.82816.261.28316.294.82923.040.30916.819.47215.740.38511.854.35212.334.055
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
01.07.2022
2020
07.07.2021
2019
17.09.2020
2018
11.06.2019
2017
11.06.2018
2016
12.07.2017
2015
20.06.2016
Forslag til udbytte122.0001.800.00000001.000.0001.000.000830.000
Egenkapital21.092.90315.850.92215.897.76615.951.45822.589.66916.231.89115.494.95711.633.88512.084.675
Hensatte forpligtelser277.148208.875205.865222.657314.377453.492163.339143.913167.154
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser55.00057.48257.01427.00027.00027.00025.00000
Kortfristede forpligtelser383.294715.031157.652120.714136.263134.08982.08976.55482.226
Gældsforpligtelser383.294715.031157.652120.714136.263134.08982.08976.55482.226
Forpligtelser383.294715.031157.652120.714136.263134.08982.08976.55482.226
Passiver21.753.34516.774.82816.261.28316.294.82923.040.30916.819.47215.740.38511.854.35212.334.055
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
01.07.2022
2020
07.07.2021
2019
17.09.2020
2018
11.06.2019
2017
11.06.2018
2016
12.07.2017
2015
20.06.2016
Afkastningsgrad -0,7 %1,8 %-3,8 %-4,8 %-4,6 %11,9 %-3,0 %-1,9 %1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,7 %0,4 %-0,3 %-9,0 %32,6 %10,7 %31,4 %3,3 %13,5 %
Payout-ratio 1,3 %2.664,5 %Na.Na.Na.Na.20,6 %263,7 %50,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -60,9 %59,1 %-235,5 %-464,9 %-2.564,1 %2.382,9 %-833,2 %-82,4 %-59.876,9 %
Soliditestgrad 97,0 %94,5 %97,8 %97,9 %98,0 %96,5 %98,4 %98,1 %98,0 %
Likviditetsgrad 2.912,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.4.470,4 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for QUORUM INVESTMENT ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Indregning og måling af investeringsejendomme Investeringsejendomme måles på balancedagen til dagsværdi og værdireguleringen indregnes direkte i resultatopgørelsen. Dagsværdien er pr. 31. december 2023 beregnet ved brug af en afkastbaseret model af det fremtidige driftsafkast. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig, en investors rentekrav ændres eller ejendommenes forhold i øvrigt ændres, kan investeringsejendommenes værdi tilsvarende ændre sig.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for QUORUM INVESTMENT ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er investering, konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.