Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

13.277'

Primær drift

7.916'

Årets resultat

4.052'

Aktiver

77.971'

Kortfristede aktiver

36.836'

Egenkapital

36.714'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

163 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
08.07.2022
2020
09.07.2021
2019
28.05.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning46.278.603
Bruttoresultat13.277.28600000000
Resultat af primær drift7.915.9114.128.904-1.479.25810.220.34516.500.1541.172.7621.437.634-823.991843.936
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000005.581.3191.183.699
Finansielle indtægter12.464016.71561.824123.78876.05857.84361.2705.138
Finansieringsomkostninger0-1.655.403-1.427.863-1.132.592-1.241.685-622.820-708.084623.808892.353
Andre finansielle omkostninger-2.055.13600000000
Resultat før skat5.764.9302.115.936-4.615.0507.489.31829.677.163-2.448.2232.887.8104.194.7901.140.420
Resultat4.051.8661.096.845-4.003.0506.201.20026.982.283-2.708.5642.917.8104.303.790714.042
Forslag til udbytte-244.00000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
08.07.2022
2020
09.07.2021
2019
28.05.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger24.896.30431.012.32521.453.74024.236.42025.344.310302.7301.051.1811.166.0122.624.817
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.503.3775.518.4537.830.9304.366.6597.533.1145.524.7513.605.9874.981.6121.094.982
Likvider1.436.2041.760.897-10.059.32712000000
Kortfristede aktiver36.835.88538.291.67529.284.67028.603.07932.877.4245.827.4814.657.1686.147.6243.719.799
Immaterielle aktiver og goodwill005.60012.27018.94025.61032.28038.95045.620
Finansielle anlægsaktiver5.724.96914.311.90716.621.36424.147.89226.765.59012.400.30615.469.42813.362.4507.775.277
Materielle aktiver35.410.19437.034.27937.537.57536.786.25629.735.81429.441.61729.860.88528.958.03428.221.189
Langfristede aktiver41.135.16351.346.18654.164.53960.946.41856.520.34441.867.53345.362.59342.359.43436.042.086
Aktiver77.971.04889.637.86183.449.20989.549.49789.397.76847.695.01450.019.76148.507.05839.761.885
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
08.07.2022
2020
09.07.2021
2019
28.05.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte244.00000000000
Egenkapital36.713.50831.996.63834.613.24543.036.60540.573.40513.997.52216.410.68613.548.8769.189.086
Hensatte forpligtelser957.2401.513.000875.0001.617.0001.460.600130.100219.000193.000358.000
Langfristet gæld til banker000046.0750105.000245.000525.000
Anden langfristet gæld00000168.173777.743-107.5800
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.535.7576.420.4304.090.6815.653.8142.889.1134.634.5755.010.3664.308.0622.094.453
Kortfristede forpligtelser22.561.48537.505.78128.549.75627.579.34829.360.75914.908.71313.277.57214.812.0769.855.965
Gældsforpligtelser40.300.30056.128.22347.960.96444.895.89247.363.76333.567.39333.390.07534.765.18230.214.800
Forpligtelser40.300.30056.128.22347.960.96444.895.89247.363.76333.567.39333.390.07534.765.18230.214.800
Passiver77.971.04889.637.86183.449.20989.549.49789.397.76847.695.01450.019.76148.507.05839.761.885
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
08.07.2022
2020
09.07.2021
2019
28.05.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad 10,2 %4,6 %-1,8 %11,4 %18,5 %2,5 %2,9 %-1,7 %2,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.1,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.17,6
Egenkapitals-forretning 11,0 %3,4 %-11,6 %14,4 %66,5 %-19,4 %17,8 %31,8 %7,8 %
Payout-ratio 6,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.249,4 %-103,6 %902,4 %1.328,9 %188,3 %203,0 %132,1 %-94,6 %
Soliditestgrad 47,1 %35,7 %41,5 %48,1 %45,4 %29,3 %32,8 %27,9 %23,1 %
Likviditetsgrad 163,3 %102,1 %102,6 %103,7 %112,0 %39,1 %35,1 %41,5 %37,7 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Brdr. Lund, Ballum A/S for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 18.141 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december2023 udgør 27.109 tkr. Af virksomhedens øvrige inventar og driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 8.302 tkr. at være omfattet af pantsætningen.Virksomheden har udstedt ejerpantebreve på ialt 6.000 tkr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver. Heraf er ejerpantebreve på i alt 6.000 tkr. deponeret til sikkerhed for bankgæld.Virksomheden har udstedt skadesløsbreve på ialt 19.000 tkr. i virksomhedspant omfattende:Driftsinventar/materiel 8.302Husdyr 21.956.304Beholdninger 2.940.000Tilgodehavender fra salg 8.564.903Virksomheden har stillet transport i:Slagteriafregninger fra Tican FreshMeat.Bogført værdi af pantsatte aktiver er udelukkende oplyst ud fra den i årsrapporten anvendte fordeling. Herudover skal tillægges evt. bogført værdi af driftsmateriel mv., som vil være omfattet af pantet i henhold til tinglysningsloven.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingDer har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Brdr. Lund, Ballum A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktivitetSelskabets formål er at eje og drive jordbrug og dermed beslægtet virksomhed. Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje og drive jordbrug og dermed beslægtet virksomhed.