Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

1.270'

Primær drift

103'

Årets resultat

2.667'

Aktiver

1.639''

Kortfristede aktiver

526''

Egenkapital

1.142''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

106 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.07.2023
2021
07.07.2022
2020
29.06.2021
2019
31.08.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning56.861.17426.501.281
Bruttoresultat1.269.78000000000
Bruttoresultat58.148.34358.402.93538.509.68631.960.54500000
Resultat af primær drift103.152-4.126.847-21.858.598-3.533.11177.930-131.754-315.031-177.380-49.873
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter20.164.1665.916.5002.297.4485.782.1769.198.8872.049.1211.260.9061.106.075367.426
Finansieringsomkostninger000000000
Andre finansielle omkostninger-20.566.504-5.529.055-6.370.609-4.527.138-1.386.308-901.633-1.643.9252.811.7641.358.789
Resultat før skat1.974.39753.561.126477.729.491218.653.67449.262.8500000
Resultat2.667.36253.486.790481.933.481218.983.81547.052.24216.490.47435.956.053217.019.91045.185.082
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.07.2023
2021
07.07.2022
2020
29.06.2021
2019
31.08.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 396.123.434569.701.689572.624.968145.079.980200.642.546181.543.352258.773.97233.927.99823.118.659
Likvider19.774.90025.109.1386.773.385109.105.44754.812.46122.204.5801.304.413711.739182.297
Kortfristede aktiver526.241.614594.810.827579.398.353254.185.426255.455.007203.747.931260.078.38634.639.73723.300.955
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver1.112.965.4531.100.590.6691.039.983.369554.613.792321.570.524203.493.739177.895.781358.822.175130.458.579
Materielle aktiver0000000243.333365.000
Langfristede aktiver1.112.965.4531.100.590.6691.039.983.369554.613.792321.570.524203.493.739177.895.781359.065.508130.823.579
Aktiver1.639.207.0651.695.401.4941.619.381.721808.799.218577.025.531407.241.670437.974.166393.705.245154.124.534
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.07.2023
2021
07.07.2022
2020
29.06.2021
2019
31.08.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital1.141.563.7841.138.896.4221.085.409.633603.476.152384.492.337337.440.097320.949.622284.993.56667.973.657
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld000000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser32.50033.50033.50031.25000000
Kortfristede forpligtelser497.643.283556.505.073533.972.088205.323.067192.533.19569.801.573117.024.545086.150.877
Gældsforpligtelser497.643.283556.505.073533.972.088205.323.067192.533.19569.801.573117.024.545108.711.67986.150.877
Forpligtelser497.643.283556.505.073533.972.088205.323.067192.533.19569.801.573117.024.545108.711.67986.150.877
Passiver1.639.207.0651.695.401.4941.619.381.721808.799.218577.025.531407.241.670437.974.166393.705.245154.124.534
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
11.07.2023
2021
07.07.2022
2020
29.06.2021
2019
31.08.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad 0,0 %-0,2 %-1,3 %-0,4 %0,0 %0,0 %-0,1 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.82,7 %62,2 %Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,2 %4,7 %44,4 %36,3 %12,2 %4,9 %11,2 %76,1 %66,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 69,6 %67,2 %67,0 %74,6 %66,6 %82,9 %73,3 %72,4 %44,1 %
Likviditetsgrad 105,7 %106,9 %108,5 %123,8 %132,7 %291,9 %222,2 %Na.27,0 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for Dortheavej 3 ApS' mellemværende med Jyske Realkredit A/S på 253.279 t.kr er der afgivet prioritetspant iselskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 343.500 t.kr.Til sikkerhed for Emdrupvej 22 ApS' mellemværende med Jyske Realkredit A/S på 136.336 t.kr er der afgivet prioritetspant iselskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 279.800 t.kr.29SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG KONCERNREGNSKABETSIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER (KONCERN)Sikkerhedsstillelser (fortsat):Til sikkerhed for realkreditgæld i Hermodsgade 26-28 ApS har Emdrupvej 22 ApS pr. 31. december 2023 afgivet kaution for i alt 31.871 t.kr.Til sikkerhed for Nørregade 34 ApS' mellemværende med Jyske Realkredit A/S 51.106 t.kr. er der afgivet prioritetspant i selskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 82.600 t.kr.Til sikkerhed for Rebslagervej 8-16 ApS' mellemværende med Jyske Realkredit A/S på 141.431 t.kr er der afgivet prioritetspant iselskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 259.600 t.kr.Til sikkerhed for Strandlodden Ungdomsboliger ApS' mellemværende med Jyske Realkredit A/S på 137.991 t.kr er der afgivetprioritetspant i selskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 205.500 t.kr.Til sikkerhed for Vesterbrogade 107c ApS mellemværende med Jyske Relakredit A/S på 68.747 t.kr er der afgivet prioritetspant i selskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 113.700 t.kr.Til sikkerhed for Hermodsgade 26 - 28 ApS mellemværende med Jyske Relakredit A/S på 357.189 t.kr er der afgivet prioritetspant i selskabets ejendom, der pr. 31. december 2023 andrager en bogført værdi på 630.300 t.kr.SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER (MODERSELSKAB)Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for datterselskabets mellemværende med pengeinstitut, der pr. 31. december 2023med i alt 1.494 t.kr. Selskabet er sambeskattet med koncernens øvrige selskaber. Som administrationsselskab hæfter PSD ApS ubegrænset og solidariskmed de øvrige virksomheder i sambeskatningskredsen for danske selskabsskatter. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtigesambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelsesbeløb ændres.Den samlede sambeskatningsforpligtigelse for regnskabsåret 2023 udgør 1.392 t.kr.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-27
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 forPSD ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen af koncernensog selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Koncernens ejendomsportefølje pr. 31. december 2023 består af traditionelle udlejningsejendomme med såvel bebølses- som erhvervslejemål som primært er beliggende i attraktive dele af københavn. Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Fastlæggelsen af dagsværdien er baseret på en afkastbaseret model ogledelsen anvender regnskabsmæssige skøn i forbindelse med fastlæggelse af dagsværdien. Ledelsen har som led i bestræbelserne på reduktion af usikkerhed ved indregning og måling af investeringsejendommeultimo 2023 indhentet uafhængig mæglervurderinger af alle operationelle ejendomme samt væsentligste projektejendomme. Vurderingerne på projektejendomme vurderes på afsluttet basis. Selskabets investeringsejendom er pr. 31. december 2023 værdiansat med udgangspunkt i disse vurderinger samt almentanerkendte afkastbaserede værdiansættelsesmodeller. Der er endvidere, ved de foretagne afkastberegninger vedrørendeigangværende udviklingsejendomme, foretaget vurdering af aktuelle risici eksempelvis vedrørende forsyningskæder,prisudvikling på diverse komponenter mv. Det gennemsnitlige afkastkrav pr. 31. december 2023 er opgjort til 3,7 %. Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige afkastprocent pr. 31. december 2022 3,4 %. Den konstaterede stigning i det gennemsnitlige afkastkrav er et resultat af de ændrede markorøkonomiske forhold samt demarkant ændrede rentevilkår som kunne konstateres i 2022 og som er fortsat i 2023. Der opleves fortsat god efterspørgsel efter koncernens udlejningsboliger ved fraflytning hvorfor den konstaterede tomgang iet udfordrende driftsår som 2023 fortsat er på et meget lavt niveau. Den gennemsnitlige afkastsats for det kommende årforventes på niveau med 2023.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:PSD Koncernen er en privatejet virksomhed med aktiviteter inden for udvikling af ejendomsprojekter samt udvikling ogadministration af egen portefølje af investeringsejendomme samt hermed naturligt beslægtet virksomhed. Sammensætningen af ejendomsporteføljen afspejler den overordnede strategi, hvor sikkerhed for udlejning og tilfredsstillendedrift er vigtige faktorer for sikringen af en stabil indtjening. Moderselskabets aktiviteter som holdingselskab, består af investering i og finansiering af datterselskaber samt anden hertilknyttet virksomhed.