Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

9.214'

Primær drift

579'

Årets resultat

526'

Aktiver

28.015'

Kortfristede aktiver

24.076'

Egenkapital

10.526'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

147 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.07.2021
2019
02.07.2020
2018
12.06.2019
2017
20.06.2018
2016
19.06.2017
2015
11.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat9.213.5808.128.67417.225.64215.562.53815.818.7322.323.4459.878.461
Resultat af primær drift579.468424.9058.470.3636.699.8547.683.951-6.497.9233.146.959
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter187.553131.053243.382473.607515.8444.262.023294.194
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-66.449-50.187-23.277-76.116-1.418.501-601.471-1.191.542
Resultat før skat700.572505.7718.690.4687.097.3456.781.294-2.837.3712.249.611
Resultat525.856391.2406.767.3035.431.6454.878.594-2.216.3711.736.611
Forslag til udbytte-525.856-391.240-6.767.303-5.431.645-6.115.3030-1.438.912
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.07.2021
2019
02.07.2020
2018
12.06.2019
2017
20.06.2018
2016
19.06.2017
2015
11.05.2016
Kortfristede varebeholdninger200.000200.000200.000200.000200.000200.000400.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.244.54212.829.07315.019.30218.758.49519.094.87334.641.81445.901.295
Likvider1.631.1298.212.2829.945.99412.344.25511.747.3642.537.3642.524.739
Kortfristede aktiver24.075.67121.241.35525.165.29631.302.75031.042.23737.379.17848.826.034
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver173.8806.5608.4698.7094.9805.2505.250
Materielle aktiver3.765.0544.005.6763.528.1214.228.1834.296.8754.112.3674.523.557
Langfristede aktiver3.938.9344.012.2363.536.5904.236.8924.301.8554.117.6174.528.807
Aktiver28.014.60525.253.59128.701.88635.539.64235.344.09241.496.79553.354.841
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.07.2021
2019
02.07.2020
2018
12.06.2019
2017
20.06.2018
2016
19.06.2017
2015
11.05.2016
Forslag til udbytte525.856391.2406.767.3035.431.6456.115.30301.438.912
Egenkapital10.525.85610.391.24016.767.30315.431.64516.115.3039.283.62912.938.912
Hensatte forpligtelser1.110.398935.6823.136.1651.213.0001.500.0001.500.0001.500.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.705.9364.260.6762.369.8063.628.9694.914.0226.244.6279.766.129
Kortfristede forpligtelser16.378.35111.941.2917.415.36718.894.99717.440.38930.713.16638.915.929
Gældsforpligtelser16.378.35113.926.6698.798.41818.894.99717.728.78930.713.16638.915.929
Forpligtelser16.378.35113.926.6698.798.41818.894.99717.728.78930.713.16638.915.929
Passiver28.014.60525.253.59128.701.88635.539.64235.344.09241.496.79553.354.841
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.07.2021
2019
02.07.2020
2018
12.06.2019
2017
20.06.2018
2016
19.06.2017
2015
11.05.2016
Afkastningsgrad 2,1 %1,7 %29,5 %18,9 %21,7 %-15,7 %5,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,0 %3,8 %40,4 %35,2 %30,3 %-23,9 %13,4 %
Payout-ratio 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %125,3 %Na.82,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 37,6 %41,1 %58,4 %43,4 %45,6 %22,4 %24,3 %
Likviditetsgrad 147,0 %177,9 %339,4 %165,7 %178,0 %121,7 %125,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev for nom. 3.300 t.kr. i maskiner og biler samt ejerpantebrev i fast ejendom på 2.700 t.kr. Der er herudover afgivet virksomhedspant til pengeinstitut for nom 20.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter driftsmateriel og inventar, immaterielle rettigheder, varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte grunde og bygninger pr. 30.04.2022 udgør 2.343 t.kr. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte varedebitorer pr. 30.04.2022 udgør 14.994 t.kr. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte lagerbeholdninger pr. 30.04.2022 udgør 200 t.kr. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte driftsinventar og -materiel pr. 30.04.2022 udgør 1.422 t.kr. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte immaterielle rettigheder pr. 30.04.2022 udgør 0 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDer er i regnskabet indregnet et tilgodehavende ved en debitor på et igangværende projekt med en værdi på ca. 2 mio. kr. Der er uenighed med bygherre om det pågældende beløb og sagen kan derfor ende i voldgiften. Tilgodehavendet er i årsrapporten indregnet til den værdi ledelsen skønner en eventuel voldgift vil medføre. Selskabet forventer at vinde sagen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for HUJ A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterHUJ A/S er en kvalitetsbevidst entreprenørvirksomhed med mere end 40 års erfaring i byggebranchen. Vi løser opgaver indenfor beton-, murer, og tømrerarbejde i fagentrepriser, samt hovedentrepriser. Opgavernes omfang kan variere fra små reparationsopgaver til store om- og nybygninger. Selskabet har betydelig håndværksmæssig kompetence og udfører blandt andet også; Svømmehaller/bassiner og kulturelle bygninger bl. a. kirker, slotte, herregårde, museer og biblioteker. En af vores særlige kompetencer er restaurering og ombygning, men også nybygning, hvor der værnes om de håndværksmæssige traditioner. Også moderne boligbyggeri, enfamiliehuse, energirenovering og erhvervsbygninger er en del af palletten. Opgaverne spænder fra nybyggeri til reparation og vedligehold i såvel mindre opgaver for private som store offentlige opgaver.