Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

50.263

Primær drift

29.649

Årets resultat

-16.355

Aktiver

5.416'

Kortfristede aktiver

4.446'

Egenkapital

5.365'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
05.11.2020
2018
16.09.2019
2017
06.09.2018
2016
05.10.2017
2015
10.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat50.26348.26736.19847.12210.629-1.142-4.422
Resultat af primær drift29.64927.65615.52815.598-73.401-115.185-208.944
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000020.51227.051
Finansieringsomkostninger-46.004-32.167-33.688-39.578-16.835-9.992-3.389
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-16.355-4.511-18.160-23.980-90.236-104.665-81.015
Resultat-16.355-4.511-18.160-23.980-90.236-142.855-81.015
Forslag til udbytte-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.200.000-1.200.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
05.11.2020
2018
16.09.2019
2017
06.09.2018
2016
05.10.2017
2015
10.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7477479872.1319.4418.1643.156.078
Likvider4.444.9455.440.6866.424.3467.420.7718.428.3679.700.3717.390.993
Kortfristede aktiver4.445.6925.441.4336.425.3337.422.9028.437.8089.708.53510.547.071
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver000000500.000
Materielle aktiver970.111990.7251.011.3361.032.0061.052.6201.073.2341.093.848
Langfristede aktiver970.111990.7251.011.3361.032.0061.052.6201.073.2341.593.848
Aktiver5.415.8036.432.1587.436.6698.454.9089.490.42810.781.76912.140.919
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
05.11.2020
2018
16.09.2019
2017
06.09.2018
2016
05.10.2017
2015
10.10.2016
Forslag til udbytte1.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.200.0001.200.000
Egenkapital5.365.2076.381.5627.386.0738.404.2339.428.21310.718.44912.090.362
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser50.59650.59650.59650.67562.21563.32050.557
Gældsforpligtelser50.59650.59650.59650.67562.21563.32050.557
Forpligtelser50.59650.59650.59650.67562.21563.32050.557
Passiver5.415.8036.432.1587.436.6698.454.9089.490.42810.781.76912.140.919
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
05.11.2020
2018
16.09.2019
2017
06.09.2018
2016
05.10.2017
2015
10.10.2016
Afkastningsgrad 0,5 %0,4 %0,2 %0,2 %-0,8 %-1,1 %-1,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,3 %-0,1 %-0,2 %-0,3 %-1,0 %-1,3 %-0,7 %
Payout-ratio -6.114,3 %-22.168,0 %-5.506,6 %-4.170,1 %-1.108,2 %-840,0 %-1.481,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 64,4 %86,0 %46,1 %39,4 %-436,0 %-1.152,8 %-6.165,4 %
Soliditestgrad 99,1 %99,2 %99,3 %99,4 %99,3 %99,4 %99,6 %
Likviditetsgrad 8.786,6 %10.754,7 %12.699,3 %14.648,1 %13.562,3 %15.332,5 %20.861,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for PH af 1/7-1996 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for PH af 1/7-1996 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at drive investeringsvirksomhed, herunder med værdipapirer og fast ejendom, udlejning og aktiviteter i naturlig tilknytning hertil.