Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

-267

Aktiver

39.733

Kortfristede aktiver

39.733

Egenkapital

39.733

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-267
Resultat før skat-267
Resultat-267
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider39.733
Kortfristede aktiver39.733
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver39.733
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital39.733
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver39.733
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -0,7 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:22.11.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 22. november 2021 - 31. december 2022 for Komplementarselskabet Nordjysk Detail ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 22. november 2021– 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabet er komplementar for K/S Estate Nordjysk Detail.