Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

14.096'

Primær drift

8.276'

Årets resultat

6.247'

Aktiver

253''

Kortfristede aktiver

20.067'

Egenkapital

131''

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

116 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2019
28.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat14.096.11310.252.8015.317.407
Resultat af primær drift8.276.0855.344.141471.776
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter359.1761000
Finansieringsomkostninger-680.144-589.295-1.059.715
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat7.955.1174.754.946-587.939
Resultat6.246.7723.721.901-463.214
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2019
28.05.2021
Kortfristede varebeholdninger13.827.4187.683.71410.448.816
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.239.7742.969.8292.682.678
Likvider0217.9440
Kortfristede aktiver20.067.19210.871.48713.131.494
Immaterielle aktiver og goodwill0560.000700.000
Finansielle anlægsaktiver735.598665.476665.476
Materielle aktiver231.940.985227.244.636222.974.146
Langfristede aktiver232.676.583228.470.112224.339.622
Aktiver252.743.775239.341.599237.471.116
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2019
28.05.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital130.795.459124.548.687120.826.786
Hensatte forpligtelser2.160.517908.3200
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.226.0783.824.2783.343.369
Kortfristede forpligtelser17.257.83113.288.58415.695.090
Gældsforpligtelser119.787.799113.884.592116.644.330
Forpligtelser119.787.799113.884.592116.644.330
Passiver252.743.775239.341.599237.471.116
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2019
28.05.2021
Afkastningsgrad 3,3 %2,2 %0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,8 %3,0 %-0,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.216,8 %906,9 %44,5 %
Soliditestgrad 51,8 %52,0 %50,9 %
Likviditetsgrad 116,3 %81,8 %83,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tranekær Gods A/S for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Tranekær Gods A/S.