Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.691'

Primær drift

769'

Årets resultat

594'

Aktiver

1.981'

Kortfristede aktiver

1.895'

Egenkapital

874'

Afkastningsgrad

39 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

237 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
2017
22.02.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.690.817853.3971.901.7061.158.2101.791.708
Resultat af primær drift768.991-782.049646.27230.886646.394
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter2.9370000
Finansieringsomkostninger-13.406-6.608-5.361-2.578-2.775
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat763.660-788.657640.91128.308643.619
Resultat593.621-620.838494.20715.148495.625
Forslag til udbytte-300.00000-50.000-54.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
2017
22.02.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 536.132699.966526.677353.453355.311
Likvider1.358.975251.1961.172.352412.129364.646
Kortfristede aktiver1.895.107951.1621.699.029765.582719.957
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver52.61843.94243.94243.9420
Materielle aktiver32.93256.55218.65329.8190
Langfristede aktiver85.550100.49462.59573.7610
Aktiver1.980.6571.051.6561.761.624839.343719.957
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
2017
22.02.2019
Forslag til udbytte300.0000050.00054.000
Egenkapital873.764280.143900.981456.774495.626
Hensatte forpligtelser6.32404.1046.5600
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld300.000200.000018.8800
Leverandører af varer og tjenesteydelser54.85669.72430.2464.3868.200
Kortfristede forpligtelser800.569571.513856.539357.129224.331
Gældsforpligtelser1.100.569771.513856.539376.009224.331
Forpligtelser1.100.569771.513856.539376.009224.331
Passiver1.980.6571.051.6561.761.624839.343719.957
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.06.2022
2020
11.03.2021
2019
17.02.2020
2017
22.02.2019
Afkastningsgrad 38,8 %-74,4 %36,7 %3,7 %89,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 67,9 %-221,6 %54,9 %3,3 %100,0 %
Payout-ratio 50,5 %Na.Na.330,1 %10,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 5.736,2 %-11.834,9 %12.055,1 %1.198,1 %23.293,5 %
Soliditestgrad 44,1 %26,6 %51,1 %54,4 %68,8 %
Likviditetsgrad 236,7 %166,4 %198,4 %214,4 %320,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Friisberg & Partners International ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Friisberg & Partners International ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at drive konsulent- og rekrutteringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.