Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

24.058'

Primær drift

2.523'

Årets resultat

169'

Aktiver

34.133'

Kortfristede aktiver

33.681'

Egenkapital

4.206'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

117 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
17.06.2021
2019
03.06.2020
2018
15.02.2019
2017
06.04.2018
2016
23.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat24.058.29616.603.1564.938.8106.283.8708.267.0723.363.5631.018.147
Resultat af primær drift2.523.4612.652.1942.849.5594.719.9636.946.0822.312.511794.355
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000001
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-2.178.800-2.064.728-1.593.777-1.745.242-1.800.053-1.021.169-33.787
Resultat før skat344.661587.4661.255.7822.974.721000
Resultat169.261381.766861.0412.226.3683.960.132971.151585.887
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
17.06.2021
2019
03.06.2020
2018
15.02.2019
2017
06.04.2018
2016
23.05.2017
Kortfristede varebeholdninger000024.69600
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.692.96130.429.57226.272.54427.034.99819.347.41517.599.2096.716.693
Likvider7.988.2244.519.0435.084.0583.970.2193.012.4745.174.1900
Kortfristede aktiver33.681.18534.948.61531.356.60231.005.21722.384.58522.773.3996.716.693
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver279.030344.650213.61289.55079.80079.80027.000
Materielle aktiver173.19220.26719.44021.04532.02543.00553.985
Langfristede aktiver452.222364.917233.052110.595111.825122.80580.985
Aktiver34.133.40735.313.53231.589.65431.115.81222.496.41022.896.2046.797.678
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
17.06.2021
2019
03.06.2020
2018
15.02.2019
2017
06.04.2018
2016
23.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital4.205.6064.036.3453.654.5792.793.5385.567.1701.607.038635.887
Hensatte forpligtelser748.600573.200367.5008001.9502.6672.818
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld704.985497.7740000
Leverandører af varer og tjenesteydelser281.650398.448334.734290.5875.092.64811.449.2542.106.863
Kortfristede forpligtelser28.681.42722.549.00227.069.80125.321.47416.927.29021.286.4996.158.973
Gældsforpligtelser29.179.20130.703.98727.567.57528.321.47416.927.29021.286.4996.161.791
Forpligtelser29.179.20130.703.98727.567.57528.321.47416.927.29021.286.4996.161.791
Passiver34.133.40735.313.53231.589.65431.115.81222.496.41022.896.2046.797.678
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
17.06.2021
2019
03.06.2020
2018
15.02.2019
2017
06.04.2018
2016
23.05.2017
Afkastningsgrad 7,4 %7,5 %9,0 %15,2 %30,9 %10,1 %11,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,0 %9,5 %23,6 %79,7 %71,1 %60,4 %92,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 12,3 %11,4 %11,6 %9,0 %24,7 %7,0 %9,4 %
Likviditetsgrad 117,4 %155,0 %115,8 %122,4 %132,2 %107,0 %109,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Selskabet har afgivet almindelige arbejdsgarantier på kr. 934.275, og der er stillet sikkerhed herfor overfor banken med tilsvarende beløb, indregnet under likvide beholdninger. Selskabet har indgået huslejekontrakter og hæfter i den forbindelse for husleje i opsigelsesperioden, som andrager 3 - 6 måneder afhængig af lejemålet. Huslejeforpligtelsen i opsigelsesperioden andrager kr. 275.000   Af de likvide beholdninger er kr. 2.000.000 deponeret til sikkerhed for finansieringsinstitut, i forbindelse med, at selskabet  har frasolgt en del af debitorbeholdningen til ekstern finansieringsselskab. Selskabet hæfter for evt. tab herpå.   Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af  årsrapporten.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Ready Bathroom ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.