Copied

2021, DKK
13.06.2022
Bruttoresultat

2.840'

Primær drift

-353'

Årets resultat

-293'

Aktiver

1.897'

Kortfristede aktiver

1.771'

Egenkapital

30.082

Afkastningsgrad

-19 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

95 %

Resultat
13.06.2022
Årsrapport
2021
13.06.2022
2020
31.05.2021
2019
30.03.2020
2018
23.05.2019
2017
22.03.2018
2016
30.03.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.839.8512.667.4241.841.3191.738.7142.030.7261.612.0551.389.990
Resultat af primær drift-353.246168.52189.253-448.306183.710128.40431.122
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000078301.749
Finansieringsomkostninger-13.845-17.347-8.074-10.595-7.015-2.150-2.604
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-366.840151.42381.179-458.901177.478126.25430.267
Resultat-293.027115.71358.103-366.363126.88190.02520.376
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
13.06.2022
Årsrapport
2021
13.06.2022
2020
31.05.2021
2019
30.03.2020
2018
23.05.2019
2017
22.03.2018
2016
30.03.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.770.7271.658.288920.412823.589453.295416.094217.534
Likvider0629.329048.465107.567425.068125.955
Kortfristede aktiver1.770.7272.287.617920.412872.054560.862841.162343.489
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00000072.800
Materielle aktiver126.765226.670266.040354.984393.95000
Langfristede aktiver126.765226.670266.040354.984393.950072.800
Aktiver1.897.4922.514.2871.186.4521.227.038954.812841.162416.289
Aktiver
13.06.2022
Passiver
13.06.2022
Årsrapport
2021
13.06.2022
2020
31.05.2021
2019
30.03.2020
2018
23.05.2019
2017
22.03.2018
2016
30.03.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital30.082323.109207.395149.292205.15578.274-11.750
Hensatte forpligtelser016.8450050.59700
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000105.384
Kortfristede forpligtelser1.867.4102.174.333979.0571.077.746699.060696.888344.839
Gældsforpligtelser1.867.4102.174.333979.0571.077.746699.060762.888428.039
Forpligtelser1.867.4102.174.333979.0571.077.746699.060762.888428.039
Passiver1.897.4922.514.2871.186.4521.227.038954.812841.162416.289
Passiver
13.06.2022
Nøgletal
13.06.2022
Årsrapport
2021
13.06.2022
2020
31.05.2021
2019
30.03.2020
2018
23.05.2019
2017
22.03.2018
2016
30.03.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad -18,6 %6,7 %7,5 %-36,5 %19,2 %15,3 %7,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -974,1 %35,8 %28,0 %-245,4 %61,8 %115,0 %-173,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.551,4 %971,5 %1.105,4 %-4.231,3 %2.618,8 %5.972,3 %1.195,2 %
Soliditestgrad 1,6 %12,9 %17,5 %12,2 %21,5 %9,3 %-2,8 %
Likviditetsgrad 94,8 %105,2 %94,0 %80,9 %80,2 %120,7 %99,6 %
Resultat
13.06.2022
Gæld
13.06.2022
Årsrapport
13.06.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 13.06.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Buchwald & Vinther Advokatanpartsselskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
13.06.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-08
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har i regnskabsåret ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der har i regnskabsåret ikke været usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Buchwald & Vinther Advokatanpartsselskab.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive advokatvirksomhed.