Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

5.141'

Primær drift

5.141'

Årets resultat

3.596'

Aktiver

5.187'

Kortfristede aktiver

2.319'

Egenkapital

-839'

Afkastningsgrad

99 %

Soliditetsgrad

-16 %

Likviditetsgrad

38 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
19.06.2018
2016
06.07.2017
2015
26.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.140.592-380.113-377.117-683.677-536.894-149.76655.657-278.293-238.058
Resultat af primær drift5.140.592-380.11300-536.894-149.76655.657-278.293-238.058
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000-3.542.7492.313.88216.671.7770714.816
Finansielle indtægter173.921604.895296.59601.750357.819242.520301.8639.126
Finansieringsomkostninger0000-60.793-231.151-33.5930-60.535
Andre finansielle omkostninger-5.415.715-100.587-974.544-84.639000-540.109-60.535
Resultat før skat3.566.458-2.814.667-1.739.257-1.838.212-6.361.612-6.762.1406.120.034-2.003.350425.349
Resultat3.595.805-2.820.365-1.685.585-1.925.285-6.361.612-6.762.1406.004.734-2.109.996491.973
Forslag til udbytte00000000-198.500
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
19.06.2018
2016
06.07.2017
2015
26.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000013.097.7360
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.287.7141.730.598201.94173.1202.262.9473.888.9013.576.753408.483506.707
Likvider31.6896890097.067248.1936.872.001834834
Kortfristede aktiver2.319.4031.731.287201.94173.120000409.317507.541
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver2.867.8352.284.5702.671.12103.485.4724.330.0234.604.94511.888.65012.865.310
Materielle aktiver0000000910.9700
Langfristede aktiver2.867.8352.284.5702.671.12103.485.4724.330.0234.604.94511.888.65012.865.310
Aktiver5.187.2384.015.8572.873.06273.1205.845.4868.467.11715.673.42012.297.96713.372.851
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
19.06.2018
2016
06.07.2017
2015
26.04.2016
Forslag til udbytte00000000198.500
Egenkapital-838.580-1.323.432-6.589.160-3.889.7991.335.9577.697.57014.459.7108.454.97610.911.442
Hensatte forpligtelser005.222.40900002.218.6540
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld000000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.566035.7125.904201.77635.00035.00035.00035.000
Kortfristede forpligtelser6.025.8185.339.2894.239.8133.962.9194.509.529769.5471.213.7103.842.9912.461.409
Gældsforpligtelser6.025.8185.339.2894.239.8133.962.9194.509.529769.5471.213.7103.842.9912.461.409
Forpligtelser6.025.8185.339.2894.239.8133.962.9194.509.529769.5471.213.7103.842.9912.461.409
Passiver5.187.2384.015.8572.873.06273.1205.845.4868.467.11715.673.42012.297.96713.372.851
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
17.08.2020
2018
06.06.2019
2017
19.06.2018
2016
06.07.2017
2015
26.04.2016
Afkastningsgrad 99,1 %-9,5 %Na.Na.-9,2 %-1,8 %0,4 %-2,3 %-1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -428,8 %213,1 %25,6 %49,5 %-476,2 %-87,8 %41,5 %-25,0 %4,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.40,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-883,2 %-64,8 %165,7 %Na.-393,3 %
Soliditestgrad -16,2 %-33,0 %-229,3 %-5.319,7 %22,9 %90,9 %92,3 %68,8 %81,6 %
Likviditetsgrad 38,5 %32,4 %4,8 %1,8 %Na.Na.Na.10,7 %20,6 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Cogitec Holding ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med følgende tilvalg efter reglerne for klasse C-selskaber:Egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har afgivet selvskyldner kaution for datterselskabernes mellemværende med Spar Nord Bank.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Cogitec Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i tilknyttede selskaber.