Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-26.602

Primær drift

-26.602

Årets resultat

11.168'

Aktiver

173''

Kortfristede aktiver

5.212'

Egenkapital

172''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

491 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
2019
01.07.2020
2018
14.05.2019
2017
02.05.2018
2016
29.05.2017
2015
23.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-26.602-24.387-28.106-50.216-79.748-76.935-86.342-23.077
Resultat af primær drift-26.602-24.387-28.106-50.216-79.748-76.935-86.342-23.077
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter78.11869.10860.203530.648292.501479.085937.987829.950
Finansieringsomkostninger-29.105-2.588-60-11.865-495.126-15.409-456.2730
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat11.178.5129.384.111-1.926.60712.358.998-2.398.1166.167.1112.213.2906.131.758
Resultat11.167.8329.374.620-1.933.61912.253.318-2.356.1255.421.2762.498.5906.094.756
Forslag til udbytte-2.200.000-114.400-113.000-2.000.000-108.000-2.700.000-1.200.000-3.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
2019
01.07.2020
2018
14.05.2019
2017
02.05.2018
2016
29.05.2017
2015
23.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.062.7673.521.7174.101.2043.907.456616.3311.670.0851.803.8514.265.288
Likvider149.2771.032.32927.634155.003262.204408.3431.586.7641.386.730
Kortfristede aktiver5.212.0444.554.0464.128.8384.062.4596.116.31010.820.41011.327.81614.714.550
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver167.573.221157.183.309145.182.245145.528.090129.032.632125.319.265119.500.347115.704.370
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver167.573.221157.183.309145.182.245145.528.090129.032.632125.319.265119.500.347115.704.370
Aktiver172.785.265161.737.355149.311.083149.590.549135.148.942136.139.675130.828.163130.418.920
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
2019
01.07.2020
2018
14.05.2019
2017
02.05.2018
2016
29.05.2017
2015
23.05.2016
Forslag til udbytte2.200.000114.400113.0002.000.000108.0002.700.0001.200.0003.000.000
Egenkapital171.723.342160.587.938147.819.071149.291.730132.541.385134.847.400130.587.576130.397.466
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.061.9231.149.4171.492.012298.8192.607.5571.292.275240.58721.454
Gældsforpligtelser1.061.9231.149.4171.492.012298.8192.607.5571.292.275240.58721.454
Forpligtelser1.061.9231.149.4171.492.012298.8192.607.5571.292.275240.58721.454
Passiver172.785.265161.737.355149.311.083149.590.549135.148.942136.139.675130.828.163130.418.920
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
2019
01.07.2020
2018
14.05.2019
2017
02.05.2018
2016
29.05.2017
2015
23.05.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,5 %5,8 %-1,3 %8,2 %-1,8 %4,0 %1,9 %4,7 %
Payout-ratio 19,7 %1,2 %-5,8 %16,3 %-4,6 %49,8 %48,0 %49,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -91,4 %-942,3 %-46.843,3 %-423,2 %-16,1 %-499,3 %-18,9 %Na.
Soliditestgrad 99,4 %99,3 %99,0 %99,8 %98,1 %99,1 %99,8 %100,0 %
Likviditetsgrad 490,8 %396,2 %276,7 %1.359,5 %234,6 %837,3 %4.708,4 %68.586,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for Hermansen Invest ApS.   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.     Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.   Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.