Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

112''

Primær drift

5.445'

Årets resultat

2.852'

Aktiver

218''

Kortfristede aktiver

218''

Egenkapital

195''

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
16.06.2021
2019
17.06.2020
2018
29.05.2019
2017
01.06.2018
2016
14.06.2017
2015
09.06.2016
Nettoomsætning116.220.000108.483.000189.963.000230.299.000237.915.000204.669.000221.513.000203.314.000
Bruttoresultat111.699.000104.016.000000000
Resultat af primær drift5.445.0004.957.0008.901.00010.729.00016.120.0009.565.00010.386.0009.882.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter407.000070.000117.0002.905.000080.00044.000
Finansieringsomkostninger-1.779.000-1.357.000-940.0000-5.000-3.000-17.000-7.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat4.073.0003.600.0008.031.00010.846.00019.020.0009.562.00010.449.0009.919.000
Resultat2.852.0002.675.0006.264.0008.330.00014.863.0007.456.0008.154.0007.735.000
Forslag til udbytte-190.000.0000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
16.06.2021
2019
17.06.2020
2018
29.05.2019
2017
01.06.2018
2016
14.06.2017
2015
09.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 218.457.000217.283.000232.933.000214.285.000201.711.000190.289.000180.900.000195.390.000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver218.457.000217.283.000232.933.000214.285.000201.711.000190.289.000180.900.000195.390.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver000029.000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver000029.000000
Aktiver218.457.000217.283.000232.933.000214.285.000201.740.000190.289.000180.900.000195.390.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
16.06.2021
2019
17.06.2020
2018
29.05.2019
2017
01.06.2018
2016
14.06.2017
2015
09.06.2016
Forslag til udbytte190.000.0000000000
Egenkapital194.897.000192.045.000189.371.000183.107.000174.777.000165.651.000157.711.000148.732.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld12.529.00012.414.0006.078.0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser06.00072.00074.000076.00066.000125.000
Kortfristede forpligtelser11.024.00012.709.00031.148.00025.100.00026.963.00024.638.00023.189.00046.658.000
Gældsforpligtelser23.560.00025.238.00043.562.00031.178.00026.963.00024.638.00023.189.00046.658.000
Forpligtelser23.560.00025.238.00043.562.00031.178.00026.963.00024.638.00023.189.00046.658.000
Passiver218.457.000217.283.000232.933.000214.285.000201.740.000190.289.000180.900.000195.390.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
16.06.2021
2019
17.06.2020
2018
29.05.2019
2017
01.06.2018
2016
14.06.2017
2015
09.06.2016
Afkastningsgrad 2,5 %2,3 %3,8 %5,0 %8,0 %5,0 %5,7 %5,1 %
Dækningsgrad 96,1 %95,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad 2,5 %2,5 %3,3 %3,6 %6,2 %3,6 %3,7 %3,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,5 %1,4 %3,3 %4,5 %8,5 %4,5 %5,2 %5,2 %
Payout-ratio 6.662,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 306,1 %365,3 %946,9 %Na.322.400,0 %318.833,3 %61.094,1 %141.171,4 %
Soliditestgrad 89,2 %88,4 %81,3 %85,5 %86,6 %87,1 %87,2 %76,1 %
Likviditetsgrad 1.981,6 %1.709,7 %747,8 %853,7 %748,1 %772,3 %780,1 %418,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-12
Ledelsespåtegning:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for TDC Telco ApS. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegø-relse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.