Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.748'

Primær drift

662'

Årets resultat

-1.245'

Aktiver

23.818'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

22.224'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
05.07.2021
2019
22.06.2020
2018
01.05.2019
2017
17.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.747.8086.061.0416.216.3827.253.2266.307.6206.740.905
Resultat af primær drift662.183273.2061.056.3202.652.9271.635.7341.607.341
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.079844.823280839.6241.5251.439
Finansieringsomkostninger-2.727.818-13.517-410.198-12.899-1.289.249-271.348
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-1.595.2711.476.5441.115.6164.050.8911.222.3951.801.981
Resultat-1.244.9311.151.518865.3553.158.605952.4061.398.603
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
05.07.2021
2019
22.06.2020
2018
01.05.2019
2017
17.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Kortfristede varebeholdninger20.00015.00015.00015.00015.00015.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.735.3984.318.4205.417.0695.260.8934.421.1613.037.953
Likvider653.3841.258.1262.259.7311.556.6971.279.9511.423.354
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver287.876279.491271.350317.50046.15046.150
Materielle aktiver1.002.991329.929423.822533.747366.408500.053
Langfristede aktiver1.290.867609.420695.172851.247412.558546.203
Aktiver23.817.70625.119.54724.937.37924.606.65720.315.29019.393.282
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
05.07.2021
2019
22.06.2020
2018
01.05.2019
2017
17.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800
Egenkapital22.223.59523.582.92622.544.40821.789.65318.739.04917.892.443
Hensatte forpligtelser0268.189345.609426.404335.204268.011
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0356.823143.13200
Leverandører af varer og tjenesteydelser87.99185.727168.360898.69161.568150.758
Kortfristede forpligtelser1.061.0051.164.7901.551.6412.073.3141.241.0371.232.828
Gældsforpligtelser1.594.1111.268.4322.047.3622.390.6001.241.0371.232.828
Forpligtelser1.594.1111.268.4322.047.3622.390.6001.241.0371.232.828
Passiver23.817.70625.119.54724.937.37924.606.65720.315.29019.393.282
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
05.07.2021
2019
22.06.2020
2018
01.05.2019
2017
17.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Afkastningsgrad 2,8 %1,1 %4,2 %10,8 %8,1 %8,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -5,6 %4,9 %3,8 %14,5 %5,1 %7,8 %
Payout-ratio -9,5 %9,9 %13,1 %3,5 %11,3 %7,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 24,3 %2.021,2 %257,5 %20.566,9 %126,9 %592,4 %
Soliditestgrad 93,3 %93,9 %90,4 %88,6 %92,2 %92,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LANDINSPEKTØRFIRMAET BØGH OG KRABBE ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har pr. 31. december 2022 påtaget sig huslejeforpligtelser med 6 måneders opsigelse. Leje i opsigelsesperioden udgør 291 tkr. Selskabet har indgået leasingaftaler med restløbetid på op til 55 måneder. Leasingkontrakterne har en samlet restleasingforpligtelse på 657 tkr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for LANDINSPEKTØRFIRMAET BØGH OG KRABBE ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at drive landinspektørvirksomhed.