Copied

2022, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-2.500

Primær drift

-2.500

Årets resultat

723'

Aktiver

1.655'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.653'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2022
23.09.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.500
Resultat af primær drift-2.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat723.212
Resultat723.212
Forslag til udbytte-114.400
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2022
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver1.655.272
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver1.655.272
Aktiver1.655.272
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2022
23.09.2022
Forslag til udbytte114.400
Egenkapital1.652.772
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.500
Kortfristede forpligtelser2.500
Gældsforpligtelser2.500
Forpligtelser2.500
Passiver1.655.272
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2022
23.09.2022
Afkastningsgrad -0,2 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 43,8 %
Payout-ratio 15,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 99,8 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:09.02.2022- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for R. A.H Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for R. A.H Holding ApS.