Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-8.085

Aktiver

31.915

Kortfristede aktiver

11.915

Egenkapital

31.915

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.000
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-85
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat-8.085
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider11.915
Kortfristede aktiver11.915
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver20.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver20.000
Aktiver31.915
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital31.915
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver31.915
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -25,3 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:05.02.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 05. 02. 22 - 31. 12. 22 for Zarah ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med investering i kapitalandele, konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.