Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.784

Primær drift
Na.
Årets resultat

99.170

Aktiver

3.831'

Kortfristede aktiver

231'

Egenkapital

139'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.784
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 200.000
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-93.046
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat99.170
Resultat99.170
Forslag til udbytte-58.900
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 72.000
Likvider3.581
Kortfristede aktiver231.000
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver3.600.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver3.600.000
Aktiver3.831.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte58.900
Egenkapital139.170
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser7.830
Gældsforpligtelser3.691.830
Forpligtelser3.691.830
Passiver3.831.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 71,3 %
Payout-ratio 59,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 3,6 %
Likviditetsgrad 2.950,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.11.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for gældsbrev på t.kr. 3.684 er der givet pant i kapitalandele i associerede virksomheder, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør t.kr. 3.600.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. november 2021 - 31. december 2022 for Fabrica Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2021 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. maj 2023 Direktion Gustav Fabricius Almind
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. november 2021 - 31. december 2022 for Fabrica Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje ejerandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.