Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-11.340

Primær drift

-11.340

Årets resultat

-11.249

Aktiver

28.751

Kortfristede aktiver

28.751

Egenkapital

28.751

Afkastningsgrad

-39 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-11.340
Resultat af primær drift-11.340
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter91
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-11.249
Resultat-11.249
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.751
Likvider0
Kortfristede aktiver28.751
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver28.751
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital28.751
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver28.751
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad -39,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -39,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:19.06.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 19. juni 2021 - 30. juni 2022 for Maincode komplementar ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.