Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-35.680

Årets resultat

65.880

Aktiver

4.711'

Kortfristede aktiver

101'

Egenkapital

106'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-35.680
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter191.595
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-71.467
Resultat før skat84.448
Resultat65.880
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 48.067
Likvider53.420
Kortfristede aktiver101.487
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver4.609.294
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver4.609.294
Aktiver4.710.781
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital105.880
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker4.575.833
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser10.500
Gældsforpligtelser4.604.901
Forpligtelser4.604.901
Passiver4.710.781
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad -0,8 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 62,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 2,2 %
Likviditetsgrad 966,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:06.04.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Ingen nuværende registrering.