Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

85.169

Primær drift

67.669

Årets resultat

38.936

Aktiver

873'

Kortfristede aktiver

141'

Egenkapital

78.936

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

72 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat85.169
Resultat af primær drift67.669
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter2.602
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-18.861
Resultat før skat51.410
Resultat38.936
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.978
Likvider124.959
Kortfristede aktiver140.937
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver732.500
Langfristede aktiver732.500
Aktiver873.437
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital78.936
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.000
Kortfristede forpligtelser195.003
Gældsforpligtelser794.501
Forpligtelser794.501
Passiver873.437
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Afkastningsgrad 7,7 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 49,3 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 9,0 %
Likviditetsgrad 72,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:15.04.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er tinglyst pantebrev med Nykredit som panthaver for 657.000 kr.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 15. april 2021 - 30. september 2022 for Voldbjerg Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter er at udleje ejendomme.