Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.713'

Primær drift

3.372'

Årets resultat

2.553'

Aktiver

6.079'

Kortfristede aktiver

6.079'

Egenkapital

3.218'

Afkastningsgrad

55 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

213 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.713.1041.684.761
Resultat af primær drift3.371.806808.215
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter15.0619.380
Finansieringsomkostninger-111.493-15.068
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat3.275.374802.527
Resultat2.553.400624.877
Forslag til udbytte-1.200.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.559.7763.755.362
Likvider519.112213.905
Kortfristede aktiver6.078.8883.969.267
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver6.078.8883.969.267
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
Forslag til udbytte1.200.0000
Egenkapital3.218.277664.877
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser664.321654.621
Kortfristede forpligtelser2.860.6113.304.390
Gældsforpligtelser2.860.6113.304.390
Forpligtelser2.860.6113.304.390
Passiver6.078.8883.969.267
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.04.2022
Afkastningsgrad 55,5 %20,4 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 79,3 %94,0 %
Payout-ratio 47,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.024,2 %5.363,8 %
Soliditestgrad 52,9 %16,8 %
Likviditetsgrad 212,5 %120,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Ocean7 Trucking ApS for 1 January 2022 - 31 December 2022 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B, with the adoption of individual rules from class C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 4. Collaterals and securities No securities or mortgages exist at the balance sheet date.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Ledelsespåtegning: Today, Management has considered and adopted the Annual Report of Ocean7 Trucking ApS for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. The Annual Report is presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. In our opinion, the Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the review. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Fredericia, 12 May 2023 Executive Board Stefan Nordby Petersen Kevin Kabel Direktør Direktør Supervisory Board Stefan Nordby Petersen Kevin Kabel Jesper Christian Henriksen Formand Jeppe Hejl Hybel
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, Management has considered and adopted the Annual Report of Ocean7 Trucking ApS for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The Company's principal activities The Company's principal activities consist in international brokerage services in respect of freight transport by truck and other related activities.