Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

427'

Primær drift

327'

Årets resultat

-207'

Aktiver

56.871'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

15.965'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat427.407-3.061.647
Resultat af primær drift327.4070
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter8.3970
Finansieringsomkostninger-646.527-499.211
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-310.723-3.560.858
Resultat-206.683-3.604.497
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 870.342368.679
Likvider835403.627
Kortfristede aktiver0772.306
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver56.000.00056.000.000
Langfristede aktiver56.000.00056.000.000
Aktiver56.871.17756.772.306
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital15.964.61316.171.296
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser198.5550
Kortfristede forpligtelser2.315.0791.835.421
Gældsforpligtelser40.906.56440.601.010
Forpligtelser40.906.56440.601.010
Passiver56.871.17756.772.306
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
Afkastningsgrad 0,6 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,3 %-22,3 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 50,6 %Na.
Soliditestgrad 28,1 %28,5 %
Likviditetsgrad Na.42,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ejendomsselskabet Gunnekær ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Eventualaktiver Selskabet har rettet krav mod sælger af ejendommen, selskabet, GKR 8 ApS vedrørende fejl og mangler på i alt ca. 8,5 mio. kr. Selskabet har foreløbigt anlagt retssag mod sælger herom, og selskabet har endvidere taget forbehold for krav mod projektudbyderen Share Invest ApS og den tidligere ledelse i selskabet, primært Thomas Birkedal, samt foretaget relevante anmeldelser under ledelsesansvarsforsikringen. Selskabets ledelse forventer at få medhold i kravene, men på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten er der væsentlig usikkerhed om sagens udfald, herunder sælgers betalingsevne.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Ejendomsselskabet Gunnekær ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive virksomhed med investering, udlejning og salg af fast ejendom.