Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

779'

Primær drift

109'

Årets resultat

79.203

Aktiver

520'

Kortfristede aktiver

520'

Egenkapital

394'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

412 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.03.2022
2020
29.04.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat778.908912.827136.646
Resultat af primær drift108.903484.61715.404
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-1.421-476-119
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat107.482484.14115.285
Resultat79.203377.02311.940
Forslag til udbytte-59.800-114.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.03.2022
2020
29.04.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 256.626206.92687.174
Likvider263.156483.64358.212
Kortfristede aktiver519.782690.569145.386
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver519.782690.569145.386
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.03.2022
2020
29.04.2021
Forslag til udbytte59.800114.4000
Egenkapital393.765428.96351.940
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.75010.46910.039
Kortfristede forpligtelser126.017261.60693.446
Gældsforpligtelser126.017261.60693.446
Forpligtelser126.017261.60693.446
Passiver519.782690.569145.386
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.03.2022
2020
29.04.2021
Afkastningsgrad 21,0 %70,2 %10,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,1 %87,9 %23,0 %
Payout-ratio 75,5 %30,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 7.663,8 %101.810,3 %12.944,5 %
Soliditestgrad 75,8 %62,1 %35,7 %
Likviditetsgrad 412,5 %264,0 %155,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for ARoS Multiservice ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.   Årsrapporten er udarbejdet med assistance fra Doktor & Benjaminsen Revision ApS CVR-nr. 22 62 54 11 Vestre Ringgade 150 8000 Århus C.