Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

211'

Primær drift

181'

Årets resultat

126'

Aktiver

6.603'

Kortfristede aktiver

146'

Egenkapital

211'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

2 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
04.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat211.48988.127
Resultat af primær drift180.73360.931
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-18.993-2.626
Resultat før skat161.74058.305
Resultat125.65044.906
Forslag til udbytte00
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
04.11.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.7495.983
Likvider133.69084.086
Kortfristede aktiver146.43990.069
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver6.456.1084.171.314
Langfristede aktiver6.456.1084.171.314
Aktiver6.602.5474.261.383
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
04.11.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital210.55684.906
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld020.235
Leverandører af varer og tjenesteydelser180.450126.242
Kortfristede forpligtelser6.391.9914.156.242
Gældsforpligtelser6.391.9914.176.477
Forpligtelser6.391.9914.176.477
Passiver6.602.5474.261.383
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
04.11.2021
Afkastningsgrad 2,7 %1,4 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 59,7 %52,9 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 3,2 %2,0 %
Likviditetsgrad 2,3 %2,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Selskabets årsrapport for 2020/2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Revisorbistand Ledelsen skal oplyse, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten: Årsregnskabet ApS
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Sjovagen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.