Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.938'

Primær drift

196'

Årets resultat

342'

Aktiver

1.471'

Kortfristede aktiver

1.350'

Egenkapital

560'

Afkastningsgrad

13 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

149 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.07.2022
2020
20.10.2021
Nettoomsætning4.825.9183.767.7261.779.148
Bruttoresultat1.937.6171.446.468916.942
Resultat af primær drift196.377181.719191.201
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter02.712403
Finansieringsomkostninger-4.752-11.019-3.929
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat384.491173.412187.675
Resultat342.042132.990145.125
Forslag til udbytte-200.000-100.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.07.2022
2020
20.10.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.276.224357.727188.633
Likvider73.606573.777331.782
Kortfristede aktiver1.349.830931.504520.415
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver060.00020.000
Materielle aktiver121.293155.70917.313
Langfristede aktiver121.293215.70937.313
Aktiver1.471.1231.147.213557.728
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.07.2022
2020
20.10.2021
Forslag til udbytte200.000100.0000
Egenkapital560.157318.115185.125
Hensatte forpligtelser4.7959.0963.808
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld007.572
Leverandører af varer og tjenesteydelser310.360493.99122.958
Kortfristede forpligtelser906.171820.002361.223
Gældsforpligtelser906.171820.002368.795
Forpligtelser906.171820.002368.795
Passiver1.471.1231.147.213557.728
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.07.2022
2020
20.10.2021
Afkastningsgrad 13,3 %15,8 %34,3 %
Dækningsgrad 40,2 %38,4 %51,5 %
Resultatgrad 7,1 %3,5 %8,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 61,1 %41,8 %78,4 %
Payout-ratio 58,5 %75,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.132,5 %1.649,1 %4.866,4 %
Soliditestgrad 38,1 %27,7 %33,2 %
Likviditetsgrad 149,0 %113,6 %144,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelserSelskabet har indgået leasingkontrakter i tidsrummet frem til den 28. februar 2026. Leasingydelser i restperioden udgør kr. 89.500. Selskabet er forpligtet til at anvise købere til de leasede aktiver ved kontrakternes udløb på sammenlagt kr. 10.000.Selskabet har indgået huslejeaftale med opsigelsesvarsel på 3 måneder. Husleje i opsigelsesperioden udgør med nuværende huslejeniveau kr. 30.826.Der påhviler herudover ikke selskabet eventualforpligtelser udover sædvanlige garantiforpligtelser på solgte varer og tjenesteydelser mv.Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter og renter indenfor sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Den samlede skyldige/tilgodehavende selskabsskat fremgår af årsrapporten for Krohns Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Krohns ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen oplyser at betingelserne for fravalg af revision for opfyldt. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 20. april 2023I direktionen:Albert Krohn