Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-6.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

224'

Aktiver

683'

Kortfristede aktiver

10.280

Egenkapital

415'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.250-14.420
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-8.885-7.915
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat224.052171.359
Resultat224.052171.359
Forslag til udbytte-56.500-55.300
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider10.28066.830
Kortfristede aktiver10.28066.830
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver672.881593.694
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver672.881593.694
Aktiver683.161660.524
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
Forslag til udbytte56.50055.300
Egenkapital415.111246.359
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld112.751247.515
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser155.299166.650
Gældsforpligtelser268.050414.165
Forpligtelser268.050414.165
Passiver683.161660.524
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,0 %69,6 %
Payout-ratio 25,2 %32,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 60,8 %37,3 %
Likviditetsgrad 6,6 %40,1 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mikkel S. Christensen Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2019/20 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Mikkel S. Christensen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.