Copied

2019, DKK
12.08.2020
Bruttoresultat

225'

Primær drift

-6.867

Årets resultat

-8.688

Aktiver

565'

Kortfristede aktiver

565'

Egenkapital

31.312

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

6 %

Likviditetsgrad

106 %

Resultat
12.08.2020
Årsrapport
2019
12.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat225.259
Resultat af primær drift-6.867
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-4.271
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-11.138
Resultat-8.688
Forslag til udbytte0
Aktiver
12.08.2020
Årsrapport
2019
12.08.2020
Kortfristede varebeholdninger428.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 135.638
Likvider1.831
Kortfristede aktiver565.469
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver565.469
Aktiver
12.08.2020
Passiver
12.08.2020
Årsrapport
2019
12.08.2020
Forslag til udbytte0
Egenkapital31.312
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser49.071
Kortfristede forpligtelser534.157
Gældsforpligtelser534.157
Forpligtelser534.157
Passiver565.469
Passiver
12.08.2020
Nøgletal
12.08.2020
Årsrapport
2019
12.08.2020
Afkastningsgrad -1,2 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -27,7 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -160,8 %
Soliditestgrad 5,5 %
Likviditetsgrad 105,9 %
Resultat
12.08.2020
Gæld
12.08.2020
Årsrapport
12.08.2020
Nyeste:01.08.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 12.08.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
12.08.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-06-02
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. august 2019 - 31. december 2019 for UniHome ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.