Copied
 
 
2023, DKK
03.06.2024
Bruttoresultat

226'

Primær drift
Na.
Årets resultat

310'

Aktiver

7.361'

Kortfristede aktiver

5.788'

Egenkapital

381'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

83 %

Resultat
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Nettoomsætning0261.745
Bruttoresultat225.937-2.003.4810915.8110
Resultat af primær drift00-236.545915.811219.162
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter83.564292.950783.50000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat0-1.710.531546.955915.811219.162
Resultat309.501-1.710.531546.955915.811219.162
Forslag til udbytte00000
Aktiver
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.787.7915.473.6211.538.3481.622.6668.152.908
Likvider00000
Kortfristede aktiver5.787.7915.473.6211.538.3481.622.6668.152.908
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver1.573.0831.555.5777.281.7725.303.8610
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver1.573.0831.555.5777.281.7725.303.8610
Aktiver7.360.8747.029.1988.820.1206.926.5278.152.908
Aktiver
03.06.2024
Passiver
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Forslag til udbytte00000
Egenkapital380.89871.3971.781.9281.234.973319.162
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser65.00065.000145.391109.14226.333
Kortfristede forpligtelser6.979.9766.957.8017.038.1925.691.5547.833.746
Gældsforpligtelser6.979.9766.957.8017.038.1925.691.5547.833.746
Forpligtelser6.979.9766.957.8017.038.1925.691.5547.833.746
Passiver7.360.8747.029.1988.820.1206.926.5278.152.908
Passiver
03.06.2024
Nøgletal
03.06.2024
Årsrapport
2023
03.06.2024
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Afkastningsgrad Na.Na.-2,7 %13,2 %2,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.83,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 81,3 %-2.395,8 %30,7 %74,2 %68,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 5,2 %1,0 %20,2 %17,8 %3,9 %
Likviditetsgrad 82,9 %78,7 %21,9 %28,5 %104,1 %
Resultat
03.06.2024
Gæld
03.06.2024
Årsrapport
03.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserIngen.
Beretning
03.06.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-27
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for K/S HST Pulje I.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterKommanditselskabet har til formål at foretage kapitalforvaltning, rådgivning, udlån og dermed forbundet virksomhed.