Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.003'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.711'

Aktiver

7.029'

Kortfristede aktiver

5.474'

Egenkapital

71.397

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

79 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Nettoomsætning0261.745
Bruttoresultat-2.003.4810915.8110
Resultat af primær drift0-236.545915.811219.162
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter292.950783.50000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-1.710.531546.955915.811219.162
Resultat-1.710.531546.955915.811219.162
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.473.6211.538.3481.622.6668.152.908
Likvider0000
Kortfristede aktiver5.473.6211.538.3481.622.6668.152.908
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver1.555.5777.281.7725.303.8610
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver1.555.5777.281.7725.303.8610
Aktiver7.029.1988.820.1206.926.5278.152.908
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital71.3971.781.9281.234.973319.162
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser65.000145.391109.14226.333
Kortfristede forpligtelser6.957.8017.038.1925.691.5547.833.746
Gældsforpligtelser6.957.8017.038.1925.691.5547.833.746
Forpligtelser6.957.8017.038.1925.691.5547.833.746
Passiver7.029.1988.820.1206.926.5278.152.908
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.06.2021
2019
25.08.2020
Afkastningsgrad Na.-2,7 %13,2 %2,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.83,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2.395,8 %30,7 %74,2 %68,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 1,0 %20,2 %17,8 %3,9 %
Likviditetsgrad 78,7 %21,9 %28,5 %104,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserIngen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for K/S HST Pulje I.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterKommanditselskabet har til formål at foretage kapitalforvaltning, rådgivning, udlån og dermed forbundet virksomhed.