Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

346'

Primær drift

686'

Årets resultat

641'

Aktiver

7.316'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.817'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
12.10.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat346.308293.047221.679
Resultat af primær drift686.308418.047600.669
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter347.29100
Finansieringsomkostninger-211.280-169.944-110.170
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat822.319248.103490.499
Resultat641.413193.367382.437
Forslag til udbytte000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
12.10.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00965
Likvider75.95400
Kortfristede aktiver000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver7.240.0004.900.0004.775.000
Langfristede aktiver7.240.0004.900.0004.775.000
Aktiver7.315.9544.900.0004.775.965
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
12.10.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital1.817.2151.175.804982.437
Hensatte forpligtelser185.678110.87883.378
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser800.115280.596279.016
Gældsforpligtelser5.313.0613.613.3183.710.150
Forpligtelser5.313.0613.613.3183.710.150
Passiver7.315.9544.900.0004.775.965
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.11.2021
2019
12.10.2020
Afkastningsgrad 9,4 %8,5 %12,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,3 %16,4 %38,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 324,8 %246,0 %545,2 %
Soliditestgrad 24,8 %24,0 %20,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nybo & Skipper Invest ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Nybo & Skipper Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er drift og udlejning af investeringsejendomme.