Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-11.130

Primær drift

-11.130

Årets resultat

-17.837

Aktiver

64.000

Kortfristede aktiver

141

Egenkapital

16.603

Afkastningsgrad

-17 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
05.01.2022
2019
18.12.2020
2018
15.12.2019
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-11.130002.558
Resultat af primær drift-11.13034.228-16.0552.558
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-1-1-20
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-12.06734.227-58.1152.558
Resultat-17.83736.464-54.5822.558
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
05.01.2022
2019
18.12.2020
2018
15.12.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 05.7703.54110.500
Likvider141204430
Kortfristede aktiver1415.9743.58410.500
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver63.85944.396042.058
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver63.85944.396042.058
Aktiver64.00050.3703.58452.558
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
05.01.2022
2019
18.12.2020
2018
15.12.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital16.60334.440-2.02452.558
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0000
Kortfristede forpligtelser47.39715.9305.6080
Gældsforpligtelser47.39715.9305.6080
Forpligtelser47.39715.9305.6080
Passiver64.00050.3703.58452.558
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
05.01.2022
2019
18.12.2020
2018
15.12.2019
Afkastningsgrad -17,4 %68,0 %-448,0 %4,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -107,4 %105,9 %2.696,7 %4,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.113.000,0 %3.422.800,0 %-802.750,0 %Na.
Soliditestgrad 25,9 %68,4 %-56,5 %100,0 %
Likviditetsgrad 0,3 %37,5 %63,9 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Forte Invest Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsensskøn hermed beslægtet virksomhed.