Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

234'

Primær drift

221'

Årets resultat

120'

Aktiver

6.318'

Kortfristede aktiver

495'

Egenkapital

446'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

7 %

Likviditetsgrad

76 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
08.07.2021
2019
14.09.2020
2018
10.06.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat234.139242.130102.407-371.812
Resultat af primær drift220.668228.661102.397318.498
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-65.883-57.245-44.248-100.776
Resultat før skat154.785171.41658.149217.722
Resultat120.385133.03044.121192.404
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
08.07.2021
2019
14.09.2020
2018
10.06.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 98.47535.636207.322128.663
Likvider396.394222.54394.2021.646
Kortfristede aktiver494.869258.179301.524130.309
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver5.822.9325.836.4035.849.8735.442.210
Langfristede aktiver5.822.9325.836.4035.849.8735.442.210
Aktiver6.317.8016.094.5826.151.3975.572.519
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
08.07.2021
2019
14.09.2020
2018
10.06.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital446.357325.972192.942148.821
Hensatte forpligtelser112.13277.73239.34625.318
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0017.86912.900
Kortfristede forpligtelser653.666535.749681.576103.896
Gældsforpligtelser5.759.3125.690.8785.919.1095.398.380
Forpligtelser5.759.3125.690.8785.919.1095.398.380
Passiver6.317.8016.094.5826.151.3975.572.519
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
08.07.2021
2019
14.09.2020
2018
10.06.2019
Afkastningsgrad 3,5 %3,8 %1,7 %5,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,0 %40,8 %22,9 %129,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 7,1 %5,3 %3,1 %2,7 %
Likviditetsgrad 75,7 %48,2 %44,2 %125,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Gården ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter T.DKK 2.123, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december udgør T.DKK 5.800.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-28
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Gården ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at erhverve og drive udlejning af fast ejendom til bebølse, produktion, landbrug samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhed.