Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.655'

Primær drift

1.176'

Årets resultat

931'

Aktiver

956'

Kortfristede aktiver

956'

Egenkapital

602'

Afkastningsgrad

123 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

270 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.02.2022
2020
29.04.2021
2019
12.05.2020
2018
20.05.2019
2017
10.07.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.655.3952.633.8851.426.812594.013205.093
Resultat af primær drift1.175.5972.432.7521.352.849594.013205.093
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter-5920000
Finansieringsomkostninger-3.740-11.951-5.494-718-60
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat1.171.2652.423.2831.349.587595.631205.033
Resultat931.0241.885.2291.045.525461.695159.096
Forslag til udbytte-545.000-1.900.000-1.000.000-350.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.02.2022
2020
29.04.2021
2019
12.05.2020
2018
20.05.2019
2017
10.07.2018
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 418.851686.78972.030213.8440
Likvider536.7501.985.4751.646.495990.443433.683
Kortfristede aktiver955.6012.672.2641.718.5251.204.287433.683
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver955.6012.672.2641.718.5251.204.287433.683
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.02.2022
2020
29.04.2021
2019
12.05.2020
2018
20.05.2019
2017
10.07.2018
Forslag til udbytte545.0001.900.0001.000.000350.0000
Egenkapital601.7351.981.5491.096.320400.795159.100
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser61.73341.50055.000310.39316.250
Kortfristede forpligtelser353.866690.715622.205803.492274.583
Gældsforpligtelser353.866690.715622.205803.492274.583
Forpligtelser353.866690.715622.205803.492274.583
Passiver955.6012.672.2641.718.5251.204.287433.683
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.02.2022
2020
29.04.2021
2019
12.05.2020
2018
20.05.2019
2017
10.07.2018
Afkastningsgrad 123,0 %91,0 %78,7 %49,3 %47,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 154,7 %95,1 %95,4 %115,2 %100,0 %
Payout-ratio 58,5 %100,8 %95,6 %75,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 31.433,1 %20.356,1 %24.624,1 %82.731,6 %341.821,7 %
Soliditestgrad 63,0 %74,2 %63,8 %33,3 %36,7 %
Likviditetsgrad 270,0 %386,9 %276,2 %149,9 %157,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TrænerAkademiet ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Regnskabsperioden blev omlagt i forrige regnskabsår, og sammenligningstallene i resultatopgørelsen omfatter derfor perioden 1. april 2021 - 31. december 2021.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for TrænerAkademiet ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at udbyde uddannelse som personlig træner samt hertil relaterede uddannelser.