Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

786'

Primær drift

-200'

Årets resultat

-161'

Aktiver

526'

Kortfristede aktiver

343'

Egenkapital

9.628

Afkastningsgrad

-38 %

Soliditetsgrad

2 %

Likviditetsgrad

66 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
28.11.2019
2017
26.11.2018
Nettoomsætning638.513
Bruttoresultat786.088000
Resultat af primær drift-200.373287.09256.41924.628
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-4.048-8.638-6.144-3.657
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-204.421278.45450.27520.971
Resultat-161.202216.98638.10915.735
Forslag til udbytte0-200.00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
28.11.2019
2017
26.11.2018
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 123.576373.57624.71047.251
Likvider219.872312.197113.283127.905
Kortfristede aktiver343.448685.773137.993175.156
Immaterielle aktiver og goodwill182.973240.753298.533356.313
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver182.973240.753298.533356.313
Aktiver526.421926.526436.526531.469
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
28.11.2019
2017
26.11.2018
Forslag til udbytte0200.00000
Egenkapital9.628370.830153.844115.735
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser95.562006.030
Kortfristede forpligtelser516.793555.696282.682415.734
Gældsforpligtelser516.793555.696282.682415.734
Forpligtelser516.793555.696282.682415.734
Passiver526.421926.526436.526531.469
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
28.11.2019
2017
26.11.2018
Afkastningsgrad -38,1 %31,0 %12,9 %4,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.2,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1.674,3 %58,5 %24,8 %13,6 %
Payout-ratio Na.92,2 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -4.949,9 %3.323,6 %918,3 %673,4 %
Soliditestgrad 1,8 %40,0 %35,2 %21,8 %
Likviditetsgrad 66,5 %123,4 %48,8 %42,1 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for Robinhus Trekantområdet ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.   Anpartskapitalen forventes reetableret i fremtidig posiriv drift.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.