Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.738'

Primær drift

458'

Årets resultat

355'

Aktiver

1.079'

Kortfristede aktiver

932'

Egenkapital

624'

Afkastningsgrad

42 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

205 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.03.2022
2020
03.02.2021
2019
18.02.2020
2018
11.03.2019
2017
24.04.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.737.8331.303.0751.146.4441.171.5081.393.3511.388.248
Resultat af primær drift457.95751.936228.565125.814290.908255.952
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter0003000
Finansieringsomkostninger-2.508-5.999-7.388-3.887-4.441-5.700
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat455.44945.937221.177121.957286.467250.252
Resultat355.05935.745172.34995.075223.007190.666
Forslag til udbytte-230.0000-200.000-200.000-200.000-100.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.03.2022
2020
03.02.2021
2019
18.02.2020
2018
11.03.2019
2017
24.04.2018
Kortfristede varebeholdninger8.90020.00020.0008.00012.00011.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 124.394294.387293.191296.334159.733204.728
Likvider798.507124.986328.0040333.702318.607
Kortfristede aktiver931.801439.373641.195304.334505.435534.335
Immaterielle aktiver og goodwill0010.00020.00030.00040.000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver147.288224.402321.516444.098316.267200.000
Langfristede aktiver147.288224.402331.516464.098346.267240.000
Aktiver1.079.089663.775972.711768.432851.702774.335
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.03.2022
2020
03.02.2021
2019
18.02.2020
2018
11.03.2019
2017
24.04.2018
Forslag til udbytte230.0000200.000200.000200.000100.000
Egenkapital624.398269.339433.594461.245566.170443.163
Hensatte forpligtelser03.40411.64821.38423.12419.900
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser24.92015.78736.66312.84567.79794.666
Kortfristede forpligtelser454.691391.032527.469285.803262.408311.272
Gældsforpligtelser454.691391.032527.469285.803262.408311.272
Forpligtelser454.691391.032527.469285.803262.408311.272
Passiver1.079.089663.775972.711768.432851.702774.335
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.03.2022
2020
03.02.2021
2019
18.02.2020
2018
11.03.2019
2017
24.04.2018
Afkastningsgrad 42,4 %7,8 %23,5 %16,4 %34,2 %33,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 56,9 %13,3 %39,7 %20,6 %39,4 %43,0 %
Payout-ratio 64,8 %Na.116,0 %210,4 %89,7 %52,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 18.259,8 %865,7 %3.093,7 %3.236,8 %6.550,5 %4.490,4 %
Soliditestgrad 57,9 %40,6 %44,6 %60,0 %66,5 %57,2 %
Likviditetsgrad 204,9 %112,4 %121,6 %106,5 %192,6 %171,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Murerfirmæt Nygård & Friis ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af vise bestemmelser fra højere regnskabsklasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabets bankforbindelse har stillet betalings- og arbejdsgarantier på i alt DKK 8.866.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Murerfirmæt Nygård & Friis ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive murervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.