Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

291'

Primær drift

-10.864

Årets resultat

-8.519

Aktiver

126'

Kortfristede aktiver

126'

Egenkapital

37.054

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

142 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.06.2023
2021
23.05.2022
2020
07.04.2021
2019
03.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat290.867208.975185.938126.879509.882494.648301.214
Resultat af primær drift-10.8647.257-38.97421.89211.305-113.575176.837
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter04.382818-18655476
Finansieringsomkostninger0-315-7.983-5551.441-758-774
Andre finansielle omkostninger-17000000
Resultat før skat-10.88111.324-46.94921.35512.560-113.779176.139
Resultat-8.5198.712-19.47221.35512.560-114.980137.397
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.06.2023
2021
23.05.2022
2020
07.04.2021
2019
03.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.05.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 79.65488.02690.60082.83922.76560.3013.696
Likvider46.153012.89714.86846.42256.833216.371
Kortfristede aktiver125.80788.026103.49797.70769.187117.134220.067
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver125.80788.026103.49797.70769.187117.134220.067
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.06.2023
2021
23.05.2022
2020
07.04.2021
2019
03.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.05.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital37.05445.57336.86156.33334.97822.418137.398
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0006.0006.0506.0006.000
Kortfristede forpligtelser88.75342.45366.63641.37434.20994.71682.669
Gældsforpligtelser88.75342.45366.63641.37434.20994.71682.669
Forpligtelser88.75342.45366.63641.37434.20994.71682.669
Passiver125.80788.026103.49797.70769.187117.134220.067
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.06.2023
2021
23.05.2022
2020
07.04.2021
2019
03.04.2020
2018
01.04.2019
2017
16.05.2018
Afkastningsgrad -8,6 %8,2 %-37,7 %22,4 %16,3 %-97,0 %80,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -23,0 %19,1 %-52,8 %37,9 %35,9 %-512,9 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.2.303,8 %-488,2 %3.944,5 %-784,5 %-14.983,5 %22.847,2 %
Soliditestgrad 29,5 %51,8 %35,6 %57,7 %50,6 %19,1 %62,4 %
Likviditetsgrad 141,7 %207,3 %155,3 %236,2 %202,2 %123,7 %266,2 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tangsgård Consult ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-07
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Tangsgård Consult ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den 07-06-2024 Direktion Ole Tangsgård Adm. direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Tangsgård Consult ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive konsulentvirksomhed samt enhver beslægtet aktivitet efter direktionens skøn og nærmere beslutning.