Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-4.437'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.170'

Aktiver

31.451'

Kortfristede aktiver

16.383'

Egenkapital

12.626'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

88 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
08.07.2021
2019
31.03.2020
2018
21.02.2019
2017
23.04.2018
Nettoomsætning180.940
Bruttoresultat-4.436.712-7.4990000
Resultat af primær drift006.032.0664.665.3932.769.163169.852
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 006.039.5664.673.8922.786.4540
Finansielle indtægter049.1000000
Finansieringsomkostninger0-147.9410000
Andre finansielle omkostninger-9.5910-64.571-22.022-2.0270
Resultat før skat-4.156.1973.880.9595.941.5994.633.9332.761.752168.048
Resultat-4.170.0113.904.3695.950.2014.638.0042.766.749170.908
Forslag til udbytte000-110.600-108.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
08.07.2021
2019
31.03.2020
2018
21.02.2019
2017
23.04.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.382.47919.915.2303.068.32836.33952.6732.860
Likvider56100000
Kortfristede aktiver16.383.04019.915.2303.068.32836.33952.6732.860
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver15.067.78519.401.28414.293.1378.133.5713.459.679623.225
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver15.067.78519.401.28414.293.1378.133.5713.459.679623.225
Aktiver31.450.82539.316.51417.361.4658.169.9103.512.352626.085
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
08.07.2021
2019
31.03.2020
2018
21.02.2019
2017
23.04.2018
Forslag til udbytte000110.600108.0000
Egenkapital12.625.58217.603.91613.699.5477.859.9463.329.942563.193
Hensatte forpligtelser163.9801.120.8480000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.5007.5007.5007.5006.5006.500
Kortfristede forpligtelser18.661.26320.591.7503.661.918309.964182.41062.892
Gældsforpligtelser18.661.26320.591.7503.661.918309.964182.41062.892
Forpligtelser18.661.26320.591.7503.661.918309.964182.41062.892
Passiver31.450.82539.316.51417.361.4658.169.9103.512.352626.085
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
08.07.2021
2019
31.03.2020
2018
21.02.2019
2017
23.04.2018
Afkastningsgrad Na.Na.34,7 %57,1 %78,8 %27,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.94,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -33,0 %22,2 %43,4 %59,0 %83,1 %30,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.2,4 %3,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 40,1 %44,8 %78,9 %96,2 %94,8 %90,0 %
Likviditetsgrad 87,8 %96,7 %83,8 %11,7 %28,9 %4,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Sommer's Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Sommer's Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktivitet er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.