Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-24.788

Primær drift

-24.788

Årets resultat

453'

Aktiver

2.608'

Kortfristede aktiver

1.408'

Egenkapital

1.611'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

141 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.07.2022
2020
27.04.2021
2019
11.04.2020
2018
08.04.2019
2017
06.06.2018
2016
24.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-24.788-2.86200-203-4250
Resultat af primær drift-24.788-2.86200-203-4250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter11.66110.61300000
Finansieringsomkostninger-22.164-12.576-4.245-501-37-40
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat452.844472.886717.320487.467404.750344.5710
Resultat452.844474.228718.253487.401404.816344.5710
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.0000-105.800-50.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.07.2022
2020
27.04.2021
2019
11.04.2020
2018
08.04.2019
2017
06.06.2018
2016
24.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 770.074674.5701.044.263168.551451.106400.0000
Likvider637.9105.62511.52622.03022.531144.87150.000
Kortfristede aktiver1.407.984680.19500473.637544.87150.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.199.8571.142.234664.523642.958154.99050.0000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.199.8571.142.23400154.99050.0000
Aktiver2.607.8411.822.4291.720.312833.539628.627594.87150.000
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.07.2022
2020
27.04.2021
2019
11.04.2020
2018
08.04.2019
2017
06.06.2018
2016
24.05.2017
Forslag til udbytte117.800114.400113.0000105.80050.0000
Egenkapital1.610.9131.272.469911.241642.988459.387394.57150.000
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser996.928549.96000169.240200.3000
Gældsforpligtelser996.928549.96000169.240200.3000
Forpligtelser996.928549.96000169.240200.3000
Passiver2.607.8411.822.4291.720.312833.539628.627594.87150.000
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
15.07.2022
2020
27.04.2021
2019
11.04.2020
2018
08.04.2019
2017
06.06.2018
2016
24.05.2017
Afkastningsgrad -1,0 %-0,2 %Na.Na.0,0 %-0,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,1 %37,3 %78,8 %75,8 %88,1 %87,3 %Na.
Payout-ratio 26,0 %24,1 %15,7 %Na.26,1 %14,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -111,8 %-22,8 %Na.Na.-548,6 %-10.625,0 %Na.
Soliditestgrad 61,8 %69,8 %53,0 %77,1 %73,1 %66,3 %100,0 %
Likviditetsgrad 141,2 %123,7 %Na.Na.279,9 %272,0 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-11
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Christian Bjerrehuus Holding Advokatanpartsselskab. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.