Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

7.626'

Primær drift

15.021'

Årets resultat

10.766'

Aktiver

194''

Kortfristede aktiver

3.697'

Egenkapital

61.751'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

39 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
01.06.2021
2019
11.05.2020
2018
15.04.2019
2017
15.05.2018
2016
27.02.2017
2015
16.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.626.2137.707.8528.234.8488.312.776
Resultat af primær drift15.020.6707.423.9356.518.7986.309.360
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter7.69196.65280.22566.890
Finansieringsomkostninger-1.383.810-4.047.623-1.751.660-2.258.954
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat13.682.8205.895.5645.033.1772.900.845
Resultat10.766.3985.204.7073.963.2772.069.603
Forslag til udbytte0-3.000.000-5.000.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
01.06.2021
2019
11.05.2020
2018
15.04.2019
2017
15.05.2018
2016
27.02.2017
2015
16.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 164.3561.950.0173.163.1882.197.103
Likvider3.532.2757.268.7481.919.044410.294
Kortfristede aktiver3.696.6319.218.7655.082.2322.607.397
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver7.017.3206.160.6523.724.2683.546.108
Materielle aktiver183.339.987153.184.362165.756.315164.266.315
Langfristede aktiver190.357.307159.345.014169.480.583167.812.423
Aktiver194.053.938168.563.779174.562.815170.419.820
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
01.06.2021
2019
11.05.2020
2018
15.04.2019
2017
15.05.2018
2016
27.02.2017
2015
16.06.2016
Forslag til udbytte03.000.0005.000.0000
Egenkapital61.751.02948.229.38736.115.78832.152.511
Hensatte forpligtelser6.927.5124.235.9563.642.5923.695.280
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld176.032172.411170.49358.285
Leverandører af varer og tjenesteydelser393.613436.894710.236514.389
Kortfristede forpligtelser9.580.22912.270.37910.562.6676.962.216
Gældsforpligtelser125.375.397116.098.436134.804.435134.572.029
Forpligtelser125.375.397116.098.436134.804.435134.572.029
Passiver194.053.938168.563.779174.562.815170.419.820
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
01.06.2021
2019
11.05.2020
2018
15.04.2019
2017
15.05.2018
2016
27.02.2017
2015
16.06.2016
Afkastningsgrad 7,7 %4,4 %3,7 %3,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,4 %10,8 %11,0 %6,4 %
Payout-ratio Na.57,6 %126,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.085,5 %183,4 %372,1 %279,3 %
Soliditestgrad 31,8 %28,6 %20,7 %18,9 %
Likviditetsgrad 38,6 %75,1 %48,1 %37,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Monac A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for prioritetsgæld er tinglyst pantebreve med en restgæld t.kr. 117.503 med pant i selskabets ejendomsportefølje. Bogført værdi udgør tkr. 182.800 pr. 31. december 2022. Til sikkerhed overfor pengeinstitut er der stillet sikkerhed i indestående på bankkonti. Indenstående på disse konti udgør tkr. 3.282 pr. 31. december 2022. Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt tkr. 1.000 i ovenstående grunde og bygninger. Heraf er deponeret ejerpantebreve for tkr. 1.000 til sikkerhed for pengeinstitutter til dækning af datterselskabs træk på kassekredit som udgør tkr. 984 pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Monac A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selvskabets hovedaktivitet er drift og udlejning af investeringsejendomme, samt ejerskab af tilknyttede virksomheder.