Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.925'

Primær drift

702'

Årets resultat

537'

Aktiver

8.898'

Kortfristede aktiver

8.820'

Egenkapital

3.571'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

166 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
29.03.2021
2019
05.05.2020
2018
31.05.2019
2017
19.04.2018
2015
26.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.924.6674.688.9681.452.5351.219.6971.337.851609.433164.016
Resultat af primær drift701.9381.458.999854.546933.065840.845362.705112.073
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter8.45200041000
Finansieringsomkostninger-16.695-17.266-12.0060-6.824-832-706
Andre finansielle omkostninger000-10.144000
Resultat før skat693.6951.441.733842.540922.921834.431361.873111.367
Resultat537.3021.111.912651.900714.904643.996278.96082.045
Forslag til udbytte0000-300.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
29.03.2021
2019
05.05.2020
2018
31.05.2019
2017
19.04.2018
2015
26.05.2017
Kortfristede varebeholdninger1.120.445721.173462.100283.880275.380320.00050.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.984.9213.377.628989.0531.303.7461.989.6781.543.698154.641
Likvider1.714.5312.387.4271.302.5581.209.533769.316241.501190.709
Kortfristede aktiver8.819.8976.486.2282.753.7112.797.1593.034.3742.105.199395.350
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000006.871
Materielle aktiver78.10773.48260.0900000
Langfristede aktiver78.10773.48260.0900006.871
Aktiver8.898.0046.559.7102.813.8012.797.1593.034.3742.105.199402.221
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
29.03.2021
2019
05.05.2020
2018
31.05.2019
2017
19.04.2018
2015
26.05.2017
Forslag til udbytte0000300.00000
Egenkapital3.571.0233.233.7212.121.8081.469.9071.055.001411.005132.045
Hensatte forpligtelser10.1138.6229.1294.6304.31500
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.269.5652.189.114461.2311.117.5501.537.3001.521.321240.850
Kortfristede forpligtelser5.316.8683.317.367682.8641.322.6221.975.0581.694.194270.176
Gældsforpligtelser5.316.8683.317.367682.8641.322.6221.975.0581.694.194270.176
Forpligtelser5.316.8683.317.367682.8641.322.6221.975.0581.694.194270.176
Passiver8.898.0046.559.7102.813.8012.797.1593.034.3742.105.199402.221
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.03.2022
2020
29.03.2021
2019
05.05.2020
2018
31.05.2019
2017
19.04.2018
2015
26.05.2017
Afkastningsgrad 7,9 %22,2 %30,4 %33,4 %27,7 %17,2 %27,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 15,0 %34,4 %30,7 %48,6 %61,0 %67,9 %62,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.46,6 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.204,5 %8.450,1 %7.117,7 %Na.12.321,9 %43.594,4 %15.874,4 %
Soliditestgrad 40,1 %49,3 %75,4 %52,5 %34,8 %19,5 %32,8 %
Likviditetsgrad 165,9 %195,5 %403,3 %211,5 %153,6 %124,3 %146,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CombiWalls ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Selskabet har stillet garantistillelser over for kunder på i alt t.kr. 53.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-09
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for CombiWalls ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 09-05-2023 Direktion Flemming Berg Direktør Bestyrelse Henrik Ramlov Hansen Jan Ligård Bo Glad Kristiansen Formand Medlem Medlem
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for CombiWalls ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med salg og udvikling af fleksible og flytbare elementer samt videresalg af egne tilkøbte varer samt hermed forbundet virksomhed.