Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

191'

Primær drift

162'

Årets resultat

371'

Aktiver

2.628'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

839'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat190.571144.346136.238130.56342.733149.637
Resultat af primær drift162.022115.797112.522108.27522.502117.770
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 304.17335.40898.40735.496127.538262.221
Finansielle indtægter000-1.5005.00018.500
Finansieringsomkostninger-78.137-78.771-80.886-68.825-83.483-153.689
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat388.05872.434130.04373.44671.557244.802
Resultat371.42064.249120.72564.40688.127244.322
Forslag til udbytte00-58.0000-105.8000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 103.27181.08176.00770.455189.010319.804
Likvider08.94500070.794
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver693.243339.070403.662305.255439.759312.221
Materielle aktiver1.831.1021.859.6511.883.9621.342.4701.360.9821.381.213
Langfristede aktiver2.524.3452.198.7212.287.6241.647.7251.800.7411.693.434
Aktiver2.627.6162.288.7472.363.6311.718.1801.989.7512.084.032
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Forslag til udbytte0058.0000105.8000
Egenkapital839.448468.029461.780341.055382.449294.322
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker523.452530.147536.528001.066.179
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00000000
Kortfristede forpligtelser1.191.1281.277.6331.318.0351.357.2481.607.302723.531
Gældsforpligtelser1.788.1681.820.7181.901.8511.377.1251.607.3021.789.710
Forpligtelser1.788.1681.820.7181.901.8511.377.1251.607.3021.789.710
Passiver2.627.6162.288.7472.363.6311.718.1801.989.7512.084.032
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
07.11.2020
2018
08.10.2019
2017
13.09.2018
2016
14.09.2017
Afkastningsgrad 6,2 %5,1 %4,8 %6,3 %1,1 %5,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 44,2 %13,7 %26,1 %18,9 %23,0 %83,0 %
Payout-ratio Na.Na.48,0 %Na.120,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 207,4 %147,0 %139,1 %157,3 %27,0 %76,6 %
Soliditestgrad 31,9 %20,4 %19,5 %19,8 %19,2 %14,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KBJJ Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B false true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for KBJJ Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at besidde kapitalandele i andre selskaber, at beside faste ejendomme med henblik på udlejning og dermed beslægtet virksomhed.