Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-7.258

Primær drift
Na.
Årets resultat

781'

Aktiver

2.584'

Kortfristede aktiver

1.870'

Egenkapital

2.328'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
21.10.2019
2017
05.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.258-9.5120000
Resultat af primær drift00-5.611-6.351-25.750-3.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter54.34746.97212.1444.8344.1261.600
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-7.078-1.309-2.342-93400
Resultat før skat790.166932.385387.354-2.451128.376477.520
Resultat781.364928.907387.354-2.451128.376477.520
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.0000-258.5860
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
21.10.2019
2017
05.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.577.2441.108.239394.75246.092143.72693.861
Likvider292.732237.401019.897116.250110.000
Kortfristede aktiver1.869.9761.345.640394.75265.989259.976203.861
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver714.038441.130452.900452.900452.900400.639
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver714.038441.130452.900452.900452.900400.639
Aktiver2.584.0141.786.770847.652518.889712.876604.500
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
21.10.2019
2017
05.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.0000258.5860
Egenkapital2.327.8641.657.100836.193448.839709.876581.500
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.7503.7503.7503.7503.0000
Kortfristede forpligtelser247.348129.67011.45970.0503.00023.000
Gældsforpligtelser256.150129.67011.45970.0503.00023.000
Forpligtelser256.150129.67011.45970.0503.00023.000
Passiver2.584.0141.786.770847.652518.889712.876604.500
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.10.2020
2018
21.10.2019
2017
05.11.2018
2016
30.11.2017
2015
29.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,7 %-1,2 %-3,6 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 33,6 %56,1 %46,3 %-0,5 %18,1 %82,1 %
Payout-ratio 14,5 %11,9 %27,9 %Na.201,4 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 90,1 %92,7 %98,6 %86,5 %99,6 %96,2 %
Likviditetsgrad 756,0 %1.037,7 %3.444,9 %94,2 %8.665,9 %886,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog med enkelte reklassifikationer.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-18
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2020 - 30. 06. 2021 for Akunic Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i, at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed.