Copied

2020, DKK
29.10.2021
Bruttoresultat

840'

Primær drift

-160'

Årets resultat

-182'

Aktiver

1.142'

Kortfristede aktiver

745'

Egenkapital

12.247

Afkastningsgrad

-14 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

66 %

Resultat
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat839.9161.705.87400000
Resultat af primær drift-160.038385.64972.457374.45372.64653.245-303.372
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter9.1198.9998.9857.877000
Finansieringsomkostninger-30.660-37.509-37.293-36.271-34.679-25.001-25.289
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-181.579357.13944.149346.05937.96728.244-328.661
Resultat-182.097278.35731.942336.97337.96728.244-328.661
Forslag til udbytte0-100.00000000
Aktiver
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 628.866380.156621.249695.207663.432493.001130.794
Likvider116.295978.3141.067.053791.584449.209399.909360.231
Kortfristede aktiver745.1611.358.4701.688.3021.486.7911.112.641892.910491.025
Immaterielle aktiver og goodwill60.00090.000120.000150.000180.000210.000240.000
Finansielle anlægsaktiver295.471199.471190.750190.750187.250187.250187.250
Materielle aktiver41.7291.17513.78745.02085.292125.564141.161
Langfristede aktiver397.200290.646324.537385.770452.542522.814568.411
Aktiver1.142.3611.649.1162.012.8391.872.5611.565.1831.415.7241.059.436
Aktiver
29.10.2021
Passiver
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte0100.00000000
Egenkapital12.247294.34415.987-15.955-352.928-390.895-419.139
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser71.49042.439159.62575.681124.81258.82468.155
Kortfristede forpligtelser1.130.1141.354.7721.996.8521.888.5161.918.1111.806.6191.478.575
Gældsforpligtelser1.130.1141.354.7721.996.8521.888.5161.918.1111.806.6191.478.575
Forpligtelser1.130.1141.354.7721.996.8521.888.5161.918.1111.806.6191.478.575
Passiver1.142.3611.649.1162.012.8391.872.5611.565.1831.415.7241.059.436
Passiver
29.10.2021
Nøgletal
29.10.2021
Årsrapport
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad -14,0 %23,4 %3,6 %20,0 %4,6 %3,8 %-28,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1.486,9 %94,6 %199,8 %-2.112,0 %-10,8 %-7,2 %78,4 %
Payout-ratio Na.35,9 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -522,0 %1.028,2 %194,3 %1.032,4 %209,5 %213,0 %-1.199,6 %
Soliditestgrad 1,1 %17,8 %0,8 %-0,9 %-22,5 %-27,6 %-39,6 %
Likviditetsgrad 65,9 %100,3 %84,5 %78,7 %58,0 %49,4 %33,2 %
Resultat
29.10.2021
Gæld
29.10.2021
Årsrapport
29.10.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 29.10.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
29.10.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for REALMÆGLERNE BALLERUP-SKOVLUNDE, VIGGO AXELSEN ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.