Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

429'

Primær drift

271'

Årets resultat

7.291'

Aktiver

28.886'

Kortfristede aktiver

133'

Egenkapital

22.597'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

18 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.05.2022
2020
08.03.2021
2019
13.03.2020
2018
21.02.2019
2017
09.03.2018
2016
27.02.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat429.272362.224265.196224.447260.838-7.500-7.500-7.500
Resultat af primær drift270.906222.377184.783144.034180.425-7.500-7.500-7.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter571.054598.764000000
Finansieringsomkostninger-120.296000000-508
Andre finansielle omkostninger0-123.150-42.037-68.242-71.250-1.150-845-508
Resultat før skat7.543.0477.124.4352.878.7651.814.2641.907.8763.965.47889.122-144.090
Resultat7.291.4046.970.4022.847.3611.797.5321.890.3643.965.47889.122-144.090
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.300-54.000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.05.2022
2020
08.03.2021
2019
13.03.2020
2018
21.02.2019
2017
09.03.2018
2016
27.02.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 051.26920.5032.8120000
Likvider132.978619.7381.984.560174.223150.560207.471428445
Kortfristede aktiver132.978671.0072.005.063177.035150.560207.471428445
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver21.374.58014.142.8067.716.3627.768.9086.030.4364.231.735464.687367.220
Materielle aktiver7.378.8727.537.2383.779.4213.859.8343.940.2473.995.00000
Langfristede aktiver28.753.45221.680.04411.495.78311.628.7429.970.6838.226.735464.687367.220
Aktiver28.886.43022.351.05113.500.84611.805.77710.121.2438.434.206465.115367.665
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.05.2022
2020
08.03.2021
2019
13.03.2020
2018
21.02.2019
2017
09.03.2018
2016
27.02.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.30054.000000
Egenkapital22.596.68614.952.0918.038.1898.035.4536.291.9214.401.557436.079346.957
Hensatte forpligtelser000014.878000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser732.8751.777.3352.443.2871.648.3241.612.4444.032.64929.03620.708
Gældsforpligtelser6.289.7447.398.9605.462.6573.770.3243.814.4444.032.64929.03620.708
Forpligtelser6.289.7447.398.9605.462.6573.770.3243.814.4444.032.64929.03620.708
Passiver28.886.43022.351.05113.500.84611.805.77710.121.2438.434.206465.115367.665
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
10.05.2022
2020
08.03.2021
2019
13.03.2020
2018
21.02.2019
2017
09.03.2018
2016
27.02.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 0,9 %1,0 %1,4 %1,2 %1,8 %-0,1 %-1,6 %-2,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,3 %46,6 %35,4 %22,4 %30,0 %90,1 %20,4 %-41,5 %
Payout-ratio 0,8 %0,8 %2,0 %3,1 %2,9 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 225,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.-1.476,4 %
Soliditestgrad 78,2 %66,9 %59,5 %68,1 %62,2 %52,2 %93,8 %94,4 %
Likviditetsgrad 18,1 %37,8 %82,1 %10,7 %9,3 %5,1 %1,5 %2,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Marc Møller Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 5.748 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 7.379 t.kr. Selskabet har kautioneret for kapitalinteressers gæld til realkreditinstitutter og banker for i alt 280.000 t.kr.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Marc Møller Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele direkte eller indirekte og at foretage investeringer i øvrigt.