Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

7.119'

Primær drift

29.739

Årets resultat

-24.955

Aktiver

4.265'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

482'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
12.09.2019
2017
15.10.2018
2016
02.10.2017
2015
30.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.119.4057.312.4057.471.8116.447.4387.299.4498.114.0649.606.821
Resultat af primær drift29.739522.037154.266349.678-902.105-1.167.213163.134
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter11902571837409.3180
Finansieringsomkostninger-46.145-31.939-108.4420000
Andre finansielle omkostninger000-116.043-114.377-161.948-146.217
Resultat før skat-16.287490.09846.081233.533-1.126.036-1.439.585-122.011
Resultat-24.955377.72068.337331.533-1.088.036-1.125.585-99.211
Forslag til udbytte0-400.00000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
12.09.2019
2017
15.10.2018
2016
02.10.2017
2015
30.09.2016
Kortfristede varebeholdninger651.500597.000630.000640.200639.400575.850888.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.203.0092.963.3432.510.3113.499.5143.313.3504.042.6836.017.642
Likvider1.5331.8672.3094.4179.5236.19711.950
Kortfristede aktiver0004.144.1313.962.2734.624.7306.917.592
Immaterielle aktiver og goodwill000000575.593
Finansielle anlægsaktiver190.950148.450145.450145.450145.450141.272147.715
Materielle aktiver218.134287.495303.532195.154335.754601.7801.033.099
Langfristede aktiver409.084435.945448.982340.604481.204743.0521.756.407
Aktiver4.265.1263.998.1553.591.6024.484.7354.443.4775.367.7828.673.999
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
12.09.2019
2017
15.10.2018
2016
02.10.2017
2015
30.09.2016
Forslag til udbytte0400.00000000
Egenkapital481.776906.731579.012510.675-2.317.467-1.229.431-103.846
Hensatte forpligtelser00000089.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser554.683377.939394.946454.651348.804654.226893.226
Kortfristede forpligtelser3.242.1832.495.9102.885.4573.974.0604.264.3354.804.1846.390.072
Gældsforpligtelser3.783.3503.091.4243.012.5903.974.0606.760.9446.597.2138.688.845
Forpligtelser3.783.3503.091.4243.012.5903.974.0606.760.9446.597.2138.688.845
Passiver4.265.1263.998.1553.591.6024.484.7354.443.4775.367.7828.673.999
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.09.2021
2019
14.09.2020
2018
12.09.2019
2017
15.10.2018
2016
02.10.2017
2015
30.09.2016
Afkastningsgrad 0,7 %13,1 %4,3 %7,8 %-20,3 %-21,7 %1,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -5,2 %41,7 %11,8 %64,9 %46,9 %91,6 %95,5 %
Payout-ratio Na.105,9 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 64,4 %1.634,5 %142,3 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 11,3 %22,7 %16,1 %11,4 %-52,2 %-22,9 %-1,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.104,3 %92,9 %96,3 %108,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Høgholm A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-20
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der er i årets løb sket omdannelse af selskabet fra A/S til ApS. I forbindelse med omdannelsen er der lavet en kapitalnedsættelse på 460 tkr.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Høgholm ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive elinstallatørvirksomhed.